Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

VII SA/Wa 1802/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-03-02

publicznej; zapewnienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; zapewnienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej...
art. 72 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

VII SA/Wa 1423/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-18

podania do publicznej wiadomości będzie spełniony przez wskazanie informacji zawartych na stronie internetowej przewoźnika albo w inny sposób przyjęty w środowisku...
, np. gminy, formę podawania informacji do publicznej wiadomości' (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa...

II GSK 455/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej...
niewłaściwe zrealizowanie przez skarżącą obowiązku udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów w zakresie ogłaszania i treści rozkładów poprzez niepodanie do publicznej...

II GSK 3659/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

skargi kasacyjnej. Art. 11 ust. 4 u.z.n.k. stanowi, iż: 'tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne...
, organizacyjnym przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarcza, 2) są to informacje nieujawnione do wiadomości publicznej, 3) przedsiębiorca podjął...

II GSK 1430/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

. z załącznikiem II Część I Rozporządzenia 1371/2007, polegające na niedostarczaniu pasażerom informacji o warunkach najniższych opłat za przewóz, czego przyczyna jest niedostępność...
nie ma możliwości m.in. zakupu biletu według oferty '[...]'. Podróżny nie otrzymuje również informacji, że w kasie lub pociągu może skorzystać z promocji i zakupić bilet o 30...

VII SA/Wa 2609/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-05

realizowaniu obowiązku udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów na stacjach kolejowych [...],[...],[...]oraz [...], co jest niezgodne z pkt 4.2.12.1 Załącznika...
z siedzibą w [...] bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, polegających na przekazywaniu informacji głosowych niespójnych...

VII SA/Wa 280/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

publicznego i mogą być udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym lub uprawnionym organom kontrolnym; b) udostępnianie informacji innym osobom może spowodować użycie towarów...
związane z przewozem towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka wraz z pisemnym potwierdzeniem powzięcia do wiadomości iż: a) informacje zawarte w PZB dotyczą bezpieczeństwa...

II OSK 1903/10 - Wyrok NSA z 2010-12-01

nastąpiło publiczne ogłoszenie w zakresie informacji dotyczącej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] kwietnia 2009 r., Argumentacja Sądu I instancji, wskazująca...
linii kolejowej z informacją o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. Organ odwoławczy wskazał, ze w aktach sprawy znajdują się potwierdzenia...

I SA/Ol 716/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-07

, powszechny. Ponadto przytaczając treść informacji uzyskanych z Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury, strona stwierdziła, że transport publiczny ma miejsce...
zaprzestała przewozów na liniach kolejowych, a budowle kolejowe nie były faktycznie wykorzystywane na potrzeby publicznego transportu kolejowego, zarówno te budowle...

II GSK 3526/15 - Wyrok NSA z 2017-10-11

do wiadomości, że: a) informacje zawarte w PZB dotyczą bezpieczeństwa publicznego i mogą być udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym lub uprawnionym organom kontrolnym; b...
) udostępnianie informacji innym osobom może spowodować użycie towarów niebezpiecznych niezgodnie z ich przeznaczeniem;, - wskazanie w załączniku nr 2 'Planu powiadamiania...
1   Następne >   +2   4