Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol

I OSK 1531/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

. [...] na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
kasacyjnego. Pismem z dnia 1 września 2014 r. O. wystąpiła do Prezydenta [...] z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej:, a) jakie wspólnoty mieszkaniowe...

II SA/Ol 278/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-08-06

o udostępnianiu informacji stanowiący, że władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie po rozważeniu interesu publicznego przemawiającego...
to, że podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej nie może ograniczyć się do zdawkowego oświadczenia o istnieniu takiej tajemnicy. W tych przypadkach przedsiębiorca...

II SAB/Po 33/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-07-02

(art. 227, art. 228 i art. 229 pkt 3 k.p.a.), a także na skorzystaniu z uprawnień w ramach dostępu do informacji publicznej oraz dostępu do informacji o środowisku...
', jednakże prosi o 'udzielenie informacji jako informacji publicznej lub informacji o środowisku' w jaki sposób organ załatwił sprawę w przedmiocie usunięcia odpadów z działki...

II SA/Łd 1021/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-23

i opublikowany w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W dniu 11 sierpnia 2020r. skarżący na formularzu uwag do 'Planu gospodarki...
pełnomocnik organu wskazał, że w dniu 29 marca 2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego opublikowana została tabela pn. 'Informacja...

II SA/Po 98/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-31

do wiadomości publicznej informację o (1) przystąpieniu do opracowania danego projektu i jego przedmiocie, (2) możliwościach zapoznania się z dokumentacją i miejscu...
w skardze. Jak wynika bowiem z akt sprawy, Wójt Gminy K. w dniu [...] października 2009 roku podał do informacji publicznej wiadomość o przystąpieniu do opracowania projektu...

II SAB/Łd 56/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-28

na ponaglenie, Marszałek w piśmie z dnia 1 kwietnia 2020 roku podniósł, że zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy o odpadach, Marszałek Województwa w Biuletynie Informacji Publicznej...
Informacji Publicznej prowadzi listę:, 1) funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają...

IV SA/Wa 538/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

skarżąca Spółka miała możliwość uzyskania informacji o wielkości opakowań środka w trybie dostępu do informacji publicznej., P. sp. z o.o. zaskarżyła decyzję Głównego...
opakowań, ponieważ informacje te nie zostały podane do wiadomości publicznej, za sprawą niewłaściwej implementacji przez polskiego prawodawcę art. 57 ust. 1 i 2...

I SA/Ol 540/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-09-22

doc. i odt. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rychliki pod adresem www.rychliki-ug.bip-wm.pl, na stronie ww.rychliki.pl, oraz jako formularz w formie...
wykonać wymóg określenia układu informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pojęcia...

II SA/Wr 108/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-08

na terenie miasta K.. Wskazuje tylko, że informacja o jego lokalizacji zostanie podana do publicznej wiadomości, po jego uruchomieniu, m. in. w Biuletynie Informacji...
Publicznej Urzędu Miasta. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta K., znajduje się informacja, że od dnia 1 lipca 2013 r. przy ul.B. [...] funkcjonuje Punkt...

IV SA/Wa 1167/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i jest obowiązująca., Podczas rozprawy sądowej w dniu 7 października 2009r. pełnomocnik skarżącej spółki R. Sp. z o.o....
1   Następne >   +2   +5   +10   100