Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SAB/Rz 68/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-17

na niezałatwienie sprawy o udostępnienie informacji publicznej w terminie - postanawia - I. odrzucić skargę, II. zwrócić skarżącej Fundacji [...] kwotę 100 zł (słownie: sto złotych...
przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych [...] (dalej zwanego Dyrektorem RDLP) zażalenia na nieudostępnienie przez Nadleśniczego Nadleśnictwa [...] informacji publicznej...

II SA/Op 340/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-11

, i że mimo prośby o wskazanie - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - przykładowych decyzji załatwiających pozytywnie wnioski o zamianę lasu na grunt rolny...
przez obywateli i nakładającą na organy administracji publicznej obowiązek informacji prawnej w toku postępowania. Zaakcentowała także, że zasada ta stanowi odwrotność zasady...

II SA/Sz 943/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-08-17

) w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U Nr 112, poz. 1198)., Z uwagi na powyższe ustalenia Kolegium nie podziela stanowiska...
racjonalnego uzasadnienia. Żądanie przedstawienia takich informacji może być przedmiotem odrębnego postępowania ( o ile organ nie przedstawił już stronie odpowiednich materiałów...

I OSK 1880/21 - Wyrok NSA z 2022-05-25

, przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Z. i ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, zapewniła dostęp społeczeństwu do informacji w tejże...
przeważa interes publiczny jego ochrony i pozwala na odstąpienie od celów wyznaczonych w ustawie. Dla ustalenia istnienia 'szczególnie uzasadnionych potrzeb' nie wystarcza...

II SA/Gd 76/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-29

oraz w formie pliku elektronicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, udostępniony został projekt Planu Urządzania Lasu - lasów niestanowiących...
uzupełniono informacją, że ww. występuje zarówno w imieniu własnym, jak i małżonka, od którego przesyła w załączeniu pełnomocnictwo., Starosta decyzją z 2 grudnia 2020 r. nie uznał...

III SA/Lu 597/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-21

informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Na ostatnio wymieniony przepis...
ewidencji gruntów i budynków., Czynność ta została dokonana w następującym stanie faktycznym., W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu...

I SA/Ol 370/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-08-29

gruntów pod słupami i liniami energetycznymi, wskazując, że podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym, a także kopie wniosku o udostępnienie informacji publicznej wraz...

IV SA/Wa 2135/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

o charakterze użyteczności publicznej w zakresie kultury., Dyrektor RDLP nie uznał jednak inwestycji za inwestycję o charakterze użyteczności publicznej w zakresie kultury...
z produkcji leśnej nie może być zakwalifikowanie inwestycji, jako wymienionej w art. 12 ust. 16 ustawy o do 'inwestycji o charakterze użyteczności publicznej z zakresu kultury...

II SA/Po 1301/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-16

jego wyłożenia do publicznego wglądu na okres 60 dni, z informacją o konieczności powiadomienia właścicieli lasów przez burmistrza. Podniósł, że ze względu na fakt...
do publicznego wglądu. Informacja w tym przedmiocie powinna także zawierać pouczenie, że przyjęty projekt takiego planu będzie podstawą naliczania podatku leśnego...

II SA/Po 1112/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-12

objęte czynności podejmowane przez autora ekspertyzy w celu zgromadzenia niezbędnych informacji. Organ administracji publicznej bada bowiem jedynie rezultat tych działań...
, a nawet gdyby posiadała taki walor, to i tak nie miałaby ona charakteru wiążącego. Organy administracji publicznej są bowiem obowiązane do oceny otrzymanej ekspertyzy...
1   Następne >   +2   +5   +10   25