Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

III SA/Wr 1363/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-02

dokumentów na rzecz skarżącej spółki;, 4. naruszenie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
, za wyjątkiem podmiotu publicznego, przekazanych mu informacji na temat wskazanych w wykazie usług, jak i faktu wzajemnej współpracy, co ma na celu ochronę interesów B i podmiotów...

II SA/Go 456/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-25

, że w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty partner publiczny stwierdził, że 'przedłożone przez wybranego oferenta umowy, w oparciu o które będzie świadczył usługi...
partnera publicznego się odnosi. W skardze użyto sformułowania że 'zaskarżona jest informacja o wyborze oferty' tymczasem sama informacja nie może być zaskarżona bo udzielona...

VI SA/Wa 1216/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

jak i stowarzyszenie po wykazaniu interesu prawnego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001.112.1198 z późn. zm...
.) mają zagwarantowany dostęp do informacji o środowisku i działaniach administracji publicznej, a więc w ocenie Ministra Środowiska nie jest to argument przemawiający za udziałem...

VI SA/Wa 673/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-18

opisanej działalności. Komunikat został opublikowany 12 lutego 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 49/04) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej...
i wzywał K. do jego uzupełnień w tym względzie przed ogłoszeniem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu koncesyjnego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii...

VI SA/Wa 1816/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-18

o przebiegu tego postępowania uzyskiwała wyłącznie wskutek własnej inicjatywy, w tym w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;, 3) naruszenia art. 12 § 1 k.p.a....
koncesji Diecezji [...]j w drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej., Odnosząc się z kolei do zarzutu naruszenia przez organ art. 12 k.p.a., Przewodniczący KRRiT...

II GSK 875/15 - Wyrok NSA z 2016-11-29

i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministra Finansów zamieszczone zostało zawiadomienie o przetargu na prowadzenie kasyna gry we W.., W odpowiedzi...
państwa, porządku publicznego lub bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa. Udzielenie bądź odmowa udzielenia koncesji przez Ministra Finansów, po przeprowadzeniu...

VI SA/Wa 1495/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przyczyną niezaakceptowania przez Ministra Finansów rozstrzygnięcia...
podatkowej w zw. z art. 8 ustawy o grach hazardowych, polegające na oparciu rozstrzygnięcia w sprawie na niedopuszczalnej wykładni rozszerzającej przepisów prawa publicznego...

II GSK 1589/14 - Wyrok NSA z 2015-01-28

postępowania., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Gminy N. wniósł o jej oddalenie. Na uzasadnienie wniosku podał, że po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej...
informacji o wszczęciu postępowania wpłynęły wnioski o zawarcie umowy od zainteresowanych podmiotów. Po otwarciu ofert przeprowadzono z oferentami negocjacje i dokonano wyboru...

II GSK 1860/15 - Wyrok NSA z 2016-11-29

. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministra Finansów zamieszczone zostało zawiadomienie o przetargu na prowadzenie kasyna...
, gdyż posługiwanie się nimi w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej jest sprzeczne z prawem, co wynika art. 27 Konstytucji RP oraz art. 4 pkt 3 i art. 5 ust...

II GSK 2389/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego. Z faktu, że Sąd I instancji nie podważył prawidłowości działania organu administracji w zakresie...
, T. wskazała na brak podstaw do ustalenia opłaty koncesyjnej dla nadawcy publicznego powołanego w celu świadczenia misji publicznej. Zdaniem spółki, przepisy rozdziału...
1   Następne >   +2   +5   +10   28