Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Łd 40/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

. na bezczynność Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. przedmiocie udzielenia informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. LS W dniu 9. lipca 2008...
do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. pełnej dokumentacji dotyczącej przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonej w Regionalnej...

IV SA/Wr 352/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-08

stosowania normy zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 1 w stosunku do radnych ubiegających się o udostępnienie przetworzonej informacji publicznej. Szczególny wymóg obowiązuje...
Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe...

II SAB/Łd 28/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-08-13

roku sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Wójta Gminy w O. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 14 kwietnia 2008 roku J. K. wezwał Wójta...
Gminy w O. do podjęcia czynności nakazanych prawem, polegających na opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) pełnej dokumentacji dotyczącej przebiegu i efektów...

II SAB/Bk 42/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-10-21

I. W przypadku wpłynięcia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, podmiot określony w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...
informacji, np. o braku podstaw do udzielenia informacji publicznej, w sytuacji, gdy dana informacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym ustawy. , II. Nieodniesienie...

II SA/Sz 505/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-09-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia (...). T i M B wystąpili...
do Wójta Gminy o udostępnienie informacji publicznej, poprzez wydanie im w formie kserokopii oświadczeń majątkowych radnych Gminy B, Decyzją z dnia (...)(...), wydaną...

IV SAB/Gl 18/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-29

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198 ze zm.) nie zawiera w swej treści takiej regulacji, która mogłaby stanowić...
podstawę materialnoprawną żądania obywatela o umieszczenie określonych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Obywatel przeto nie posiada indywidualnego interesu...

I OSK 315/08 - Wyrok NSA z 2008-09-18

Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] lipca 2007 r., w przedmiocie informacji publicznej oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu., W uzasadnieniu wyroku przedstawiono następujący stan...

II SAB/Wa 4/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-31

w W. na bezczynność Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie nieudzielenia informacji publicznej oddala skargę W dniu [...] stycznia 2008 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu...
wymienionemu bankowi udzielenia informacji publicznej w trybie przewidzianym w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

I OSK 741/08 - Wyrok NSA z 2008-09-25

z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
. nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, w piśmie...

IV SAB/Gl 37/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-25

. zm.), stanowią informację publiczną o danych publicznych podlegającą udostępnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), gdyż są rezultatem wykonywania przez kuratora oświaty zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego, określonych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100