Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 5/88 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Podanie do publicznej wiadomości warunków, które oprócz wyników egzaminu mogą mieć wpływ na dopuszczenie do odbywania studiów, w terminie krótszym niż określony w art...
w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów. Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Ministra Sprawiedliwości:, Czy podanie do publicznej wiadomości warunków...

SA/Wr 773/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-08-26

pomieszczeniach Wydziału Zatrudnienia Urzędu Miejskiego w W. wyłożone są do publicznego wglądu wszystkie oferty pracy - informacje tej treści podaje także automatyczna...
. W wyznaczonym terminie zgłosił się pełnomocnik /adwokat/ składając pełnomocnictwo i - jak wynika z zapisu w karcie ewidencji - oświadczając, że informacje o propozycji...

I SA 755/87 - Wyrok NSA z 1988-06-28

oceny składanych wniosków i zgodnie z zasadą zawartą w art. 9 Kpa - podać je do publicznej wiadomości równocześnie z obwieszczeniem zawierającym wykaz działek., 2...
wyjaśnienie nie tylko przyczyn odmowy, lecz także informację, jakie okoliczności przesądziły o przyznaniu działek innym kandydatom /art. 7, 8, 9, 11, 107 par. 3 Kpa...

III AZP 14/88 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Państwa, gdyż jako 'towar celny' traktuje także utwory /publikacje/ i inne przekazy informacji, wprowadzając w art. 13 ust. 1 ogólny zakaz m.in. przywożenia z zagranicy...
wkracza ze swoimi unormowaniami w tę samą w istocie sferę państwowej kontroli rozpowszechniania na terenie kraju publikacji i wszelkich przekazów informacji, wykonywanej...

IV SA 1139/87 - Wyrok NSA z 1988-03-14

o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, nie załączył do wniosku opinii właściwej rady narodowej, a więc naruszył obowiązujący porządek prawny, lekceważąc...
Narodowej Miasta W. oraz Prezydentowi Miasta W. jako informację o niezgodności wymienionej uchwały z upoważnieniem ustawowym, powołanym jako jej podstawa prawna. ...