Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Kr 56/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-15

Miasta do wydania aktu administracyjnego w zakresie informacji publicznej objętej wnioskiem P.B. z 2004 r. obejmującym udzielenie informacji o decyzjach, poleceniach...
służbowych, pismach okólnych, nazwiskach i funkcjach osób uczestniczących w udzieleniu informacji publicznej oraz w zakresie dopuszczenia do wglądu w przedmiocie określonym...

I OSK 50/06 - Wyrok NSA z 2007-01-10

informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania; 2...
w terminie 14 dni od otrzymania akt sprawy decyzji o odmowie udzielenia P. B. informacji publicznej lub do jej udzielenia., W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, że 23 czerwca...

I OSK 517/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 9 stycznia 2006r sygn. akt. II SA/Wa 2043/05 uchylił decyzję Szefa Służby...
Cywilnej z [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Szefa Służby Cywilnej z [...], nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Wyrok został wydany...

I OSK 1992/06 - Wyrok NSA z 2007-09-19

Handlowo-Usługowego 'A' Sp. z o.o. w [...] na decyzję Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej oddala skargę...
'A' Sp. z o.o. w [...] na decyzję Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego z dnia [...] nr [...] odmawiającą udzielenia informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd przyjął...

II SAB/Bd 12/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-07-27

ze skargi Stowarzyszenia R. w T. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w T...
. do udostępnienia skarżącemu Stowarzyszeniu R. w T., w terminie 14 dni od doręczenia tego wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności informacji publicznej zgodnie z wnioskiem...

I OSK 243/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-13

i Konsumentów z dnia [...], nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia oddalić skargę kasacyjną Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2006 r., sygn. akt II...
Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów z dnia [...], nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd I instancji podniósł, iż zgodnie z art...

II SA/Op 109/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-06-11

Usługowego 'A' J. D., T. D. Spółka Jawna na decyzję Rektora Politechniki Opolskiej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Rektor Politechniki...
Opolskiej decyzją z dnia [...], nr [...], działając na podstawie przepisu art. 17 w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

IV SA/Gl 1358/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-01-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej uchyla zaskarżoną decyzję Wnioskiem z dnia [...] r. o udostępnienie informacji...
zostanie umorzone w trybie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198)., W. K. w piśmie z dnia...

II SA/Łd 849/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-01-16

roku sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. uchyla...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, odmówił M. Z. udostępnienia informacji publicznej w zakresie:, 1) wykazu wspólnot...

II SAB/Łd 49/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-02-21

.- Zarządu Dróg i Transportu w Ł. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Gminę Ł. - Zarząd Dróg i Transportu w Ł. do udzielenia informacji publicznej bądź...
do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) zwrócił się do Zarządu Dróg i Transportu w Ł. o udostępnienie informacji publicznej, tj. mapy miasta Ł. z oznaczeniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100