Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 169/09 - Wyrok NSA z 2009-10-07

w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Łd 28/08 w sprawie ze skargi J. K. na bezczynność Wójta Gminy Ozorków w przedmiocie udzielenia informacji publicznej...
wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Łd 28/08, oddalił skargę J. K. na bezczynność Wójta Gminy w Ozorkowie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej...

I OSK 683/09 - Wyrok NSA z 2009-08-19

w Olsztynie z dnia 25 marca 2009 r. sygn. akt II SAB/Ol 8/09 w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy M. w sprawie udzielenia informacji publicznej oddala...
Miasta i Gminy M. w sprawie udzielenia informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż wnioskiem z dnia 26 stycznia 2009 r. P. B...

I OSK 1277/08 - Wyrok NSA z 2009-03-16

wiadomość o sposobie realizacji przez zobowiązany podmiot obowiązku ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust...
1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Borowiec Sędziowie: sędzia NSA Małgorzata...

II SAB/Łd 59/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-22

2009 r. przy udziale - sprawy ze skargi D. R. na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie zamieszczenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej postanawia...
odrzucić skargę. Wnioskiem z dnia 1.października 2007. D. R., powołując się na treść art. 1- 4 ustawy z dnia 6.września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Łd 60/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-22

2009 r. przy udziale - sprawy ze skargi D. R. na bezczynność Rady Gminy L. w przedmiocie zamieszczenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej postanawia...
odrzucić skargę. Wnioskiem z dnia 1.października 2007. D. R., powołując się na treść art. 1- 4 ustawy z dnia 6.września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

IV SAB/Gl 52/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-02

Burmistrza K. w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Burmistrza K. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] roku w terminie 14 dni, 2) zasądza od Burmistrza K...
o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia pełnej informacji publicznej dotyczących funkcjonujących w Urzędzie radców prawnych w okresie poprzedniej i obecnej...

II SA/Op 333/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza...
o dostępie do informacji publicznej, wystąpił do Burmistrza Ozimka o przesłanie na jego adres nagrania z sesji Rady Miejskiej w Ozimku, która odbyła się w dniu 27 maja 2009...

I OSK 714/09 - Wyrok NSA z 2009-10-28

[...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Prokuratora Okręgowego w Gliwicach Nr [...] z dnia [...] lipca 2008 r...
decyzję Prokuratora Rejonowego w Rybniku, z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...], umarzającą częściowo postępowanie w sprawie udzielenia A. Ż. i A. Ż. informacji publicznej...

IV SA/Wr 322/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-09-16

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz art. 104 i 107 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku B. S. z dnia 23 kwietnia 2009...
domagał się udostępnienia informacji publicznej dotyczącej opinii prawnej wydanej przez Kancelarię Prawną s.c. '[...]z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie łączenia stanowiska...

IV SAB/Gl 6/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-16

w I. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie informacji publicznej zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. do załatwienia...
wniosku skarżącego z dnia [...]r. w zakresie dotyczącym udzielenia informacji publicznej w terminie jednego miesiąca Wnioskiem z dnia [...] r. Zakłady A Sp. z o.o....
1   Następne >   +2   +5   +10   100