Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 26/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-12-04

Kary pieniężne, przewidziane w art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. nr 14 poz. 60 ze zm./ za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia...
:, Czy pobranie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, przewidzianej w art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. nr 14...

SA/Ka 117/92 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-03-11

Ustalenie przez organ zarządzający ruchem na drogach publicznych /par. 3 pkt 5 zarządzenia Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1987...
września 1991 r. Burmistrz Miasta Ł., powołując się na przepisy kompetencyjne w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg z ustawy o drogach publicznych, wprowadził...

II SA 2040/92 - Wyrok NSA z 1992-12-02

materiału siewnego wpisanych do urzędowego rejestru - ze względu nie na interes indywidualny strony, lecz ze względu na interes publiczny /'uzasadnione potrzeby...
gospodarcze Polski'/, i tylko w szczególnych sytuacjach strona może próbować przekonać organ, że ze względu na wskazany przez nią interes publiczny /a nie jej interes własny...

V SA 494/92 - Wyrok NSA z 1992-11-10

w obecności notariusza publicznego w Nowym Jorku. Odmienny pogląd, wyrażony w zaskarżonej decyzji, narusza art. 25 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne., Prezes...
na polski obszar celny /art. 26-28 prawa celnego/. Cło wymierzono w minimalnej wysokości, stanowiącej równowartość 1 300 USD. W decyzji organu odwoławczego zawarto informację...

SA/Wr 301/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-04-10

na samoopodatkowanie /art. 12 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym/. Jeśliby przedszkola i żłobki uznać za gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej...
rodziców o dochodach wyższych, powołano się na art. 6 ustawy o systemie oświaty, który mówi o prowadzeniu w przedszkolu publicznym bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie...

III AZP 5/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-05-28

. Organ administracji publicznej właściwy w sprawach lokalowych, działając na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w charakterze organu...
publicznej /zgodnie z przepisami o podziale kompetencji pomiędzy terenowe organy administracji rządowej a samorząd terytorialny sprawy te należą do zadań własnych gminy...

II SA 1208/92 - Wyrok NSA z 1992-09-18

z informacji w aktach sprawy, dnia 30 listopada 1990 r. Był mianowanym pracownikiem państwowym /inspektorem gminnym w Urzędzie Gminy w H./ i w myśl odpowiednich przepisów...
ma określone zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia. W ramach tych zadań o charakterze publicznym wypłaca się na określonych ustawowo warunkach zasiłki...

III SA 1154/92 - Wyrok NSA z 1992-07-28

publiczny kierował się organ, wydając nieprzychylną dla strony decyzję., W braku bowiem takiego materiału sąd pozbawiony byłby możliwości służącego mu - nawet w stosunku...
sytuacji i wydania decyzji zgodnej z przepisami prawa i dlatego nie można zgodzić się z całkowitym pominięciem informacji zawartych w tej opinii, gdy chodzi o sprawy tak ważne...

III SA 18/92 - Wyrok NSA z 1992-05-13

do publicznego przewozu osób wymienionych w poz. 8702 taryfy przewozowej., Ponadto nadmieniono, że dysponowanie własnymi środkami transportu przez Spółkę umożliwia podniesienie...
Spółki zostało przesłane z powołaniem się na art. 65 par. 1 i art. 175 Kpa do Urzędu Skarbowego w W., z jednoczesną informacją, że sprowadzone samochody...

SA/Po 375/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-06-16

wcześniejszych informacji o wszczęciu postępowania i przebiegu tego postępowania organ pierwszej instancji wydał decyzję merytoryczną. W odwołaniu od tej decyzji skarżące...
administracji publicznej wydają wójt lub burmistrz /prezydent/ osobiście lub z ich upoważnienia inni pracownicy urzędu gminy /miasta/ albo z upoważnienia rady gminy sołtys...
1   Następne >   2