Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 552/03 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-06-11

Przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ stanowiący, iż prawo do informacji publicznej...
obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej 'aktualną wiedzę' o sprawach publicznych, nie może być wykładany jako regulacja ograniczająca...

II SAB/Gd 100/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-03-26

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ podmioty, do których przed wejściem tej ustawy...
w życie zwrócono się o udostępnienie informacji publicznej i które sprawy tej nie załatwiły ostatecznym rozstrzygnięciem, mają obowiązek udostępnienia w terminie 14 dni...

II SA/Gd 595/02 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2003-04-10

Skoro zatem akta postępowań prowadzonych przez izby morskie zawierają szereg dokumentów o charakterze urzędowym, zawierających informację publiczną, zaś dostęp...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ wynika, że ustawa ta nie narusza unormowań zawartych w powyższych przepisach...

II SA 4059/02 - Wyrok NSA z 2003-03-25

1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ decyzja może być wydana wówczas, gdy organ...
odmawia udostępnienia informacji publicznej lub umarza postępowanie w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 tej ustawy. Decyzja wydawana jest wówczas, gdy istnieje możliwość...

II SA 837/03 - Wyrok NSA z 2003-07-02

1. Polska Norma jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm...
. o normalizacji /Dz.U. nr 169 poz. 1386/ nie można wyprowadzać wniosku, iż przedmiotowa ustawa wyłącza stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Naczelny Sąd...

II SAB 372/03 - Wyrok NSA z 2003-11-20

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej przez władze publiczne i inne podmioty wykonujące zadania publiczne nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji...
Administracyjnego skargę na bezczynność Zarządu tej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej, polegającą na nieudzielaniu mu informacji publicznej przez nieudostępnienie taśm...

II SA 3572/02 - Wyrok NSA z 2003-03-07

. o dostępnie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./., 3. Przy czym o ile rzeczywiście ochrona informacji niejawnych wymaga wyodrębnienia określonych materiałów...
stycznia 2002 r. Piotr W. złożył wniosek na podstawie art. 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej o umożliwienie mu wglądu do całości akt zakończonego...

II SA 3604/02 - Wyrok NSA z 2003-03-07

Kilkakrotne odmawianie informacji publicznej z powołaniem się na różne motywy świadczy o próbie uniknięcia spełnienia żądania skarżącego. Naczelny Sąd Administracyjny...
. (...). Decyzją z dnia 26 czerwca 2002 r. Burmistrz Miasta D. odmówił udostępnienia informacji publicznej polegającej na umożliwieniu dostępu i wykonaniu odpisu zawartej...

II SAB 91-92/03 - Wyrok NSA z 2003-09-12

Stowarzyszenia, które realizują cele i zadania o charakterze publicznym, mają obowiązek udzielania informacji publicznych. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001...
r. o dostępnie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./, podmiotami zobowiązanymi do udzielania informacji publicznej są m.in. jednostki organizacyjne...

II SAB 137-139/03 - Wyrok NSA z 2003-09-12

Pieczęć oraz podpis ministra stanowią informację publiczną. W uzasadnieniu sądu widnieją one na dokumentach urzędowych, które w całości są taką informacją. Nie oznacza...
inną. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Macieja G. na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie udzielenia informacji publicznej - zobowiązuje...
1   Następne >   +2   +5   11