Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 436/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-12-01

1. Udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej /art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U....
udostępnienia informacji publicznej 1/ wymierza Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywnę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) zł, 2/ zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz...

II SAB/Gd 66/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-20

udostępnienia informacji publicznej 1/ zobowiązuje Rektora Uniwersytetu do udostępnienia skarżącej Redakcji A, w terminie 14 dni od doręczenia tego wyroku ze stwierdzeniem...
jego prawomocności, informacji publicznej w postaci listy osób przyjętych w latach akademickich 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005 na Wydział Prawa Uniwersytetu w wyniku...

II SA/Wa 408/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-15

Teatru [...] w W. w przedmiocie Biuletynu Informacji Publicznej postanawia -odrzucić skargę- Wnioskiem z dnia 20 sierpnia 2004 r. skarżąca [...] Sp. z o.o. z siedzibą w R...
ten nie został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie, w tym samym wniosku, w punkcie drugim Spółka wnioskowała o 'udostępnienie informacji publicznej...

IV SAB/Wr 35/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-07

. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Prezes Sądu Okręgowego we W. pismem z dnia [...] r. poinformował Pana...
nie jest informacją publiczną. Wskazując, że sędziowie są objęci ustawą o dostępie do informacji publicznej, a informacja ta może dotyczyć wyłącznie danych związanych z procedurami...

II SA/Ol 799/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-12-13

i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej I. Uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
stawia art. 3 ust. l pkt l ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto podtrzymał swoje stanowisko, iż przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 80/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-04

[...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Polskie Stowarzyszenie [...] w W. do rozpatrzenia wniosku I. Z. z dnia 21 października 2004r. o udostępnienie...
informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2) zasądza od Polskiego Stowarzyszenia [...] w W. na rzecz skarżącego I. Z. kwotę 100 zł...

II SA/Wa 1009/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-31

[...] kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198), w związku z art. 104 § 1 Kodeksu...

I OSK 1210/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-21

. akt II SA/Wa 408/05 o odrzuceniu skargi S. Sp. z o.o. na czynność Teatru Narodowego w Warszawie w przedmiocie Biuletynu Informacji Publicznej postanawia odrzucić skargę...
w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie, w tym samym wniosku, w punkcie drugim Spółka wnioskowała o 'udostępnienie informacji publicznej w zakresie działań...

II SA/Kr 984/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-09-26

informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz skarżącego...
się na ustawę o dostępie do informacji publicznej i prosi o przesłanie mu kserokopii uchwał, zarządzeń lub postanowień dotyczących użyczenia lub wynajmu lokali gminnych w trybie...

I OPS 1/05 - Uchwała NSA z 2005-04-11

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) nie ma zastosowania do spółdzielni...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100