Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I OSK 1948/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę. v.s. Wyrokiem z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 718/13, Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi K.Z. na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej:, 1) zobowiązał Prokuratora...

II SAB/Po 1/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-31

Prokuratora Rejonowego P. - [...] w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prokuratora Rejonowego P. - [...] w P. do załatwienia wniosku skarżącego...
Prokuratora Rejonowego P. [...] wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Jako podstawę żądania wskazał art. 2 ust. 1 i art...

II SAB/Wa 326/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

Okręgowego [...] w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prokuratora Okręgowego...
[...] w W. do rozpatrzenia wniosku skarżącego Stowarzyszenia P. z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia...

I OSK 722/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić skargę; 2...
skargi S.M. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - zobowiązał Prokuratora Okręgowego...

II SAB/Wa 718/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prokuratora Generalnego do rozpatrzenia wniosku skarżącego K.Z. z dnia [...] października 2013 r...
. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca...

I OSK 416/12 - Wyrok NSA z 2012-05-17

Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...) w przedmiocie informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę Wyrokiem z dnia 14...
(...) czerwca 2011 r. nr (...) w przedmiocie informacji publicznej i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prokuratora Okręgowego w Bielsku - Białej z dnia...

I OSK 779/14 - Wyrok NSA z 2014-11-21

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt VIII SAB/Wa 41/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Warszawie oddalił skargę D. P. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Radomiu w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Wyrok powyższy zapadł w następującym...

II SAB/Kr 179/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-25

. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej skargę oddala. Pismem z dnia 31 grudnia 2015 r. P.S. - Prezes Stowarzyszenia...
kserokopię żądanego protokołu., Następnie pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. na podstawie przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764...

II SAB/Wa 376/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

rozpoznania wniosku z dnia [...] kwietnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prokuratora Generalnego do rozpoznania wniosku skarżącego M. R. z dnia...
[...] kwietnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu...

II SAB/Go 31/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-05

Prokuratora Okręgowego w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prokuratora Okręgowego w G. do załatwienia wniosku skarżącego K. B. z dnia [...] r...
. w zakresie udostępnienia skarżącemu dostępu do dokumentów stanowiących informację publiczną, dotyczących akt podręcznych śledztwa Prokuratury Okręgowej w G. o sygn...
1   Następne >   +2   +5   +10   100