Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SAB/Kr 112/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-20

zwrotu kosztów postępowania. J. R. w dniu 11 czerwca 2020 r., za pośrednictwem poczty e’mail wystąpił do Wojewody z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej...
o następującej treści:, 'Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429...

I OSK 2828/14 - Wyrok NSA z 2016-04-19

[...] w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2014 r. sygn. akt II SAB/Łd 88/14...
po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi S. M. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w pkt 1 zobowiązał Wojewodę...

II SAB/Kr 154/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-18

o udostępnienie informacji publicznej z dnia 3 września 2020 r. l. zobowiązuje Wojewodę do wydania aktu lub podjęcia czynności w sprawie wniosku Ł. M. z dnia 3 września 2020 r...
września 2020 r., nadesłanym drogą elektroniczną do Wojewody Ł. M. zwrócił się o udzielenie odpowiedzi w ramach prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Ke 78/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-02-17

Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wojewodę do rozpatrzenia wniosku E. L. - S. z dnia 23 września 2014 r., w terminie 14 dni od dnia...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi jej autor podał...

II SAB/Lu 43/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-05-20

udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Wojewoda L. dopuścił się bezczynności w załatwieniu wniosku Fundacji W. w L. z dnia 22 lipca 2019 r. o udostępnienie...
informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zobowiązuje Wojewodę L. do załatwienia wniosku Fundacji W. w L...

II SAB/Kr 79/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-25

informacji publicznej oddala skargę A. F. pismem z dnia 18 lutego 2020 r. skierował do Wojewody wniosek o udostępnienie informacji publicznej o następującej treści...
publicznej (tekst jedn.: Dz. U. Nr 112, poz. 1189 ze zm.), wnoszę o udzielenie mi informacji publicznej w postaci wskazania czy P. mgr inż. A. C. Starszy Inspektor Wojewódzki...

II SAB/Sz 43/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-17

Wojewody w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Wojewodę do rozpatrzenia wniosku E. K. z dnia [...] r., II. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej E...
. K. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Pismem z dnia [..] r. E. K. zwróciła się do Wojewody [...] o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej...

II SAB/Ol 117/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-11

informacji publicznej I. zobowiązuje Wojewodę do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]' - w terminie 14 dni; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca...
') wnioskiem z 1 czerwca 2021 r. zwrócił się do Wojewody [...] (dalej: 'Wojewoda') o udostępnienie informacji publicznej przez przesłanie, na adres poczty elektronicznej, skanów...

III OSK 4712/21 - Wyrok NSA z 2022-06-14

o udostępnienie informacji publicznej z 3 września 2020 r. 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Wojewody Małopolskiego na rzecz L.M. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych...
skargi L. M. na bezczynność Wojewody Małopolskiego w załatwieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 3 września 2020 r.: l. zobowiązał Wojewodę Małopolskiego...

II SAB/Kr 18/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-04-12

Małopolskiego w sprawie wniosku z dnia 28 października 2022 roku o udostępnienie informacji publicznej skargę oddala. Przedmiotem skargi jest bezczynność Wojewody...
Małopolskiego w zakresie udostępnienia informacji publicznej., W dniu 28 października 2022 roku pan P. W. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) złożył do Wojewody...
1   Następne >   +2   +5   +10   100