Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

IV SAB/Gl 137/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-19

informacji publicznej oddala skargę. W skardze z dnia 1 września 2015 roku na bezczynność Zakładu A Sp. z o.o. w M. (dalej także: Zakład, Spółka,[...]) skierowanej...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., dalej: ustawa lub udip)., W jego ocenie bezczynność polegała...

I OSK 681/14 - Wyrok NSA z 2015-02-06

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem...
Zespołu Opieki Zdrowotnej [...] pismem z dnia 20 sierpnia 2013 r. wezwał wnioskodawcę do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zgodnego z wzorem...

IV SAB/Po 80/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-13

M.Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje M. Sp. z o.o. w P. do rozpatrzenia wniosku Z. S.A. z siedzibą w K. z dnia [...] lipca 2014...
na bezczynność M. w P. Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym sprawy., W dniu [...] lipca 2014 r...

I OSK 2499/13 - Wyrok NSA z 2014-04-25

ze skargi M. D. na decyzję Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1...
. D. na decyzję Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, uchylił...

II SAB/Wa 576/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę W piśmie z dnia [...] października 2017 r. P. (dalej...
także: 'Dyrektor DPS' lub 'podmiot zobowiązany') w przedmiocie rozpatrzenia jej wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie...

I OSK 3161/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od T. z siedzibą w K. na rzecz A. B. i J. B., solidarnie, kwotę 120 (sto...
, po rozpoznaniu sprawy ze skargi A.B. i J.B. na bezczynność T. w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej: I. Zobowiązał T. w K. do wydania w terminie 14 dni aktów...

III OSK 4568/21 - Wyrok NSA z 2021-11-26

[..] marca 2020 r. znak: [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
sprawy z wniosku G.R.-P. i W.P. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia dokumentów stanowiących podstawę lokalizacji i budowy urządzeń przesyłowych...

I OSK 2662/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

Rejonowego w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę Wyrokiem z dnia 31 lipca 2012 r., sygn. akt II SAB/Łd 81/12...
, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, w sprawie ze skargi S.M. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w B. w zakresie udostępnienia informacji publicznej, zobowiązał...

I OSK 189/13 - Wyrok NSA z 2013-04-05

w Krakowie z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1/ oddala skargę kasacyjną; 2/ zasądza od Dyrektora Małopolskiego...
., nr [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej punkcie pierwszym wyroku uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego...

II SAB/Łd 209/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-12-16

w W. na bezczynność W. G. prowadzącego działalność pod Firmą B z siedzibą w Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. dc II SAB/Łd 209/21...
., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B z siedzibą w Ł., w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżące Stowarzyszenie wniosło o zobowiązanie W.G....
1   Następne >   +2   +5   +10   100