Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 955/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-19

Odwoławczego w P. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy D. z dnia...
[...] lipca 2013 r.., W uzasadnieniu organ wskazał, iż zaskarżoną decyzją organ I instancji odmówił wnioskodawcy udostępnienia informacji publicznej w postaci wskazania...

I OSK 404/14 - Wyrok NSA z 2015-01-21

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Ol 107/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Olsztynie po rozpoznaniu skargi A.P. na bezczynność Starosty Lidzbarskiego w udzieleniu informacji publicznej zobowiązał organ do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 10...

I OSK 1948/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę. v.s. Wyrokiem z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 718/13, Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi K.Z. na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej:, 1) zobowiązał Prokuratora...

I OSK 681/14 - Wyrok NSA z 2015-02-06

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem...
Zespołu Opieki Zdrowotnej [...] pismem z dnia 20 sierpnia 2013 r. wezwał wnioskodawcę do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zgodnego z wzorem...

I OSK 1332/14 - Wyrok NSA z 2015-06-19

O. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wnioskiem z dnia 8 października 2013 r., J.P., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001...
r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się w formie elektronicznej do Burmistrza Miasta Ostródy, o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wszystkich...

I OSK 3161/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od T. z siedzibą w K. na rzecz A. B. i J. B., solidarnie, kwotę 120 (sto...
, po rozpoznaniu sprawy ze skargi A.B. i J.B. na bezczynność T. w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej: I. Zobowiązał T. w K. do wydania w terminie 14 dni aktów...

II SAB/Kr 423/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-30

sprawy ze skargi P.K. na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy L. do wydania w terminie 14-stu dni aktu...
administracyjnego lub dokonania czynności w sprawie z wniosku skarżącego P.K. z dnia 28 lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność...

II SAB/Wa 900/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

dziennika '[...]' na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w S w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Zarząd Okręgowy Polskiego...
Związku Łowieckiego w S. do rozpoznania wniosku dziennikarza dziennika '[...]' - K. M. z dnia [...] sierpnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14...

IV SAB/Po 140/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-18

wniosku o udzielenie informacji publicznej 1. zobowiązuje Rektora Uniwersytetu im. [...] w P. do rozpoznania w terminie 14 dni od doręczenia prawomocnego wyroku wniosku...
skarżącego o udostępnienie informacji publicznej obejmującego: a) podanie wysokości dodatku funkcyjnego jaki otrzymuje prof. J.P. z Wydziału [...] [...] z tytułu pełnienia...

IV SA/Wr 554/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-03

do informacji publicznej. , Dokonując identyfikacji dokumentu, jakim jest dyplom (świadectwo) ukończenia studiów podyplomowych, w aspekcie jego wymogów formaslnych...
w sprawie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100