Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 2916/15 - Wyrok NSA z 2017-07-28

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [..] 2015 r. o udzielenie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
zobowiązał Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozpatrzenia wniosku skarżącego K. B. z dnia [...] stycznia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni...

II SAB/Wa 8/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

i Produktów Biobójczych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. P. W. wnioskiem z dnia...
informacji publicznej, poprzez przesłanie na skrzynkę mailową wnioskodawcy [...] protokołów z posiedzeń Komisji ds. Produktów z Pogranicza oraz uchwał podjętych na tychże...

II SAB/Wa 101/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

z dnia [...] grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką w [...] do rozpatrzenia punktu drugiego wniosku skarżącego M. P...
. z dnia [...] grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

I OSK 1504/15 - Wyrok NSA z 2017-03-17

ze skargi Stowarzyszenia [...] na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargi kasacyjne; 2...
Stowarzyszenia [...] z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie informacji o odbytych spotkaniach Ministra Sportu i Turystyki za okres...

I OSK 1093/15 - Wyrok NSA z 2017-01-18

O. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w pkt 1, 2. zobowiązuje Prezydenta O. do rozpoznania wniosków skarżącej M. H. o udostępnienie...
informacji publicznej z dnia [...] grudnia 2013 r., z dnia [...] stycznia 2014 r., z dnia [...] stycznia 2014 r., z dnia [...] stycznia 2014 r., z dnia [...] stycznia...

I OSK 927/15 - Wyrok NSA z 2017-02-01

Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2014 r. o sygn. akt II SAB/Wa 555/14 Wojewódzki...
Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia [...] z dnia 1 lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej...

I OSK 811/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

[...] na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Ministra Rozwoju...
. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie odbytych spotkań Ministra Infrastruktury i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., w terminie 14 dni...

II SAB/Wa 797/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-22

[...] września 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu J. S. uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (sto) złotych...
. J.S. wnioskiem z dnia [...] września 2016 r., na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Bd 51/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-08-22

. na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy [...] do rozpoznania wniosku Stowarzyszenia A w J. z dnia...
[...] stycznia 2017 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt z odpisem prawomocnego wyroku, 2. stwierdza, że Wójt Gminy...

I OSK 1375/15 - Wyrok NSA z 2017-03-23

Ministrów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn...
. akt II SAB/Wa 963/14, zobowiązał Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia wniosku B. P. z dnia 18 lutego 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni...
1   Następne >   +2   +5   +10   100