Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 1048-1049/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-05-14

. Zgodnie z art. 61 nowej Konstytucji obywatel ma bowiem prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo...
gminy. Przepis prawa nie wymaga szczególnego sposobu podawania treści uchwał do publicznej wiadomości, zatem brak podstaw do powoływania się przez skarżącego...

K 21/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-06-24

, z pominięciem drogi sądowej można uznać jednak w szczególnych przypadkach za dopuszczalne, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny, pod warunkiem objęcia tych informacji...
/ i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli /ust. 4/ do podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących wysokości zapłaconych podatków lub stany zaległości podatkowych...

III RN 7/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-03-26

/ uprawnień osobie, która: 'była zatrudniona w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej'. W stosunku do osób, które uzyskały uprawnienia kombatanckie...
na podstawie dotychczasowych przepisów, chociaż były zatrudnione w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej ustawa - w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit...

SA/Rz 1676/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-02-04

kombatanckich osobom zatrudnionym w byłym aparacie bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej. Z kolei zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. 'a' pozbawia...
Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej. Cyt. przepis utracił natomiast moc obowiązującą w stosunku do osób zatrudnionych w szeroko ujętym 'aparacie bezpieczeństwa publicznego...

II SA/Wr 929/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-05-06

i jakie jest wynagrodzenie osób zajmujących określone stanowiska w samorządzie terytorialnym, a informacje dotyczące wynagrodzeń pracowników na stanowiskach publicznych...
jest publikowanie informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia bez zgody danej osoby, jeżeli wiąże się to bezpośrednio z jej działalnością publiczną'., Natomiast...

OPS 15/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-17

bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej., A contario należy przyjąć, że jeżeli dana osoba nie była zatrudniona lub nie pełniła funkcji w jednostkach...
represji wojennych i okresu powojennego /Dz.U. nr 17 poz. 75 ze zm./, nie obejmuje osób zatrudnionych w b. Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, w tym również w jednostce...

K 20/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-05-13

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych /t.j. Dz.U. 1997 nr 36 poz...
ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych /dalej: ustawa o dużych miastach/. Na podstawie ust...

II SA 193/97 - Wyrok NSA z 1997-10-14

w obiektach Policji może powodować zagrożenie wykorzystywania autorytetu urzędu, informacji służbowych bądź środków publicznych dla celów pozasłużbowych...
i ich związków zawodowych we wszelkiej działalności, w tym gospodarczej, która mogłaby prowadzić do wykorzystywania autorytetu urzędowego, informacji służbowych, bądź środków...

K 6/97 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-09-30

Konstytucja, w szczególności jej art. 71 ust. 1 pozostawia ustawodawcy zwykłemu szeroką swobodę powierzania zadań publicznych samorządowi terytorialnemu...
jako własne takie zadania, które, po pierwsze, mają charakter publiczny, po drugie, wiążą się z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, to jest osób mieszkających w gminie...

W 5/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-04-29

oraz o miejskich strefach usług publicznych /Dz.U. nr 141 poz. 692/, a w szczególności przez wyjaśnienie czy wraz z przekazaniem gminom na mocy art. 2 ust. 3 zadań w zakresie...
listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych przekazał gminom jako zadania własne prowadzenie:, 1. domów...
1   Następne >   3