Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

K 21/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-06-24

, z pominięciem drogi sądowej można uznać jednak w szczególnych przypadkach za dopuszczalne, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny, pod warunkiem objęcia tych informacji...
/ i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli /ust. 4/ do podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących wysokości zapłaconych podatków lub stany zaległości podatkowych...

K 20/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-05-13

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych /t.j. Dz.U. 1997 nr 36 poz...
ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych /dalej: ustawa o dużych miastach/. Na podstawie ust...

K 6/97 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-09-30

Konstytucja, w szczególności jej art. 71 ust. 1 pozostawia ustawodawcy zwykłemu szeroką swobodę powierzania zadań publicznych samorządowi terytorialnemu...
jako własne takie zadania, które, po pierwsze, mają charakter publiczny, po drugie, wiążą się z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, to jest osób mieszkających w gminie...

K 1/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-23

, o innym niż prawo stanowione przez to państwo - źródle władzy publicznej /W 10/93/;, 3) obecnie zasada z art. 5 - na płaszczyźnie ustawodawstwa konstytucyjnego - znajduje...
ustrojową samorządu terytorialnego i stanowi /art. 70 i następne/, iż samorząd jest podstawową formą organizacji lokalnego życia publicznego, określa istotę funkcji...

K 15/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-02-15

będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego /Dz.U. nr 17 poz. 75 ze zm./ osobom spoza struktur Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa i Informacji...
/. Pojęcie 'aparat bezpieczeństwa publicznego', zgodnie z przyjętą wykładnią wyrażoną w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1992 r. /II UZP 7/91 - OSNAPU 1992...

K 17/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-28

, iż korzystanie z wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei, bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwa, może podlegać takim wymogom formalnym...
się również, by kwestionowany przepis godził w wolność słowa i prawo obywateli do informacji. Wręcz odwrotnie ustawowe zagwarantowanie odbiorcom możliwości korzystania...

K 9/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-01-18

organizacji lokalnego życia publicznego, określa istotę funkcji samorządu, kwestie wyborów samorządowych i referendum lokalnego, w szczególności zaś problematykę mienia...
publicznej ale w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, przy czym wykonując zadania administracji rządowej jednostki samorządu zostają wyposażone w tym celu...

K 11/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-11-09

. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy...
tej nie można utożsamić wyłącznie z prawidłowością i faktyczną bezstronnością orzecznictwa. Pełnienie roli arbitra wymaga kredytu zaufania publicznego. Sędzia pozbawiony...

K 10/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-09-03

na okaziciela /w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych/ i reprezentuje prawa majątkowe określone...
właściwych prawu publicznemu: ma ono charakter powszechny, ustalenie istnienia tego uprawnienia należy do organów samorządu terytorialnego, dokonywane jest w formie decyzji...

K 7/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-19

terminu dla poinformowania związku o swym stanowisku i uzasadnienia swego stanowiska. Nie przewiduje też szczególnej redakcji dla pisemnej informacji o tym stanowisku...
gospodarczej /art. 6 przepisów konstytucyjnych/, rozłożenie obowiązków administracji publicznej w zakresie zaspokajania potrzeb obywateli między administrację rządową...
1   Następne >   2