Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 307/90 - Wyrok NSA z 1990-07-16

przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący tę nieruchomość, został podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie w dniach od 2 do 28...
28 października 1989 r. termin publicznego ogłoszenia., Naczelny Sąd Administracyjny, badając legalność zaskarżonej decyzji w ramach swych kompetencji, zważył...