Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 57/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-01-11

gminy P. i odmówienie im prawa do informacji, śledzenia biegu publicznych spraw samorządowych, dotyczy ich także jako wyborców z terenu gminy., W odpowiedzi na skargę...
. w sprawie dostępu do informacji będących R posiadaniu organów administracji publicznej czy dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich z dnia 7 czerwca 1990 r. o swobodnym...

SA/Ł 2722/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-02-06

wolności wyrażania opinii; prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu...
1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./, a zatem po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia., 2. Prawo do otrzymania informacji, służące...

II SAB/Kr 36/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-06-27

Odmowa udzielenia dziennikarzowi informacji, uzasadniane zwróceniem się przez dziennikarza do osoby nie upoważnionej do udzielania informacji, stanowi naruszenie...
ustawowego obowiązku udzielania prasie informacji o swej działalności., Twierdzenie, iż powodem odmowy udzielenia informacji może być fakt zwrócenia się przez dziennikarza...

III ARN 98/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-04-26

bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej' /OTK 1994 cz. I poz. 4 str. 25-26/., Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale Siedmiu Sędziów z dnia 21...
represji wojennych i okresu powojennego /Dz.U. nr 17 poz. 75 ze zm./ następuje niezależnie od podstawy zatrudnienia w organach bezpieczeństwa publicznego. Sąd Najwyższy...

II SA 1209/95 - Wyrok NSA z 1996-06-03

ustawowych w systemie dekadowym, nie podała do publicznej wiadomości tych informacji w wymaganym terminie. W porównaniu do stanu, gdy wierzycielem skarżącej był WSK nie żądający...
., wydaną na podstawie art. 52b par. 1 w zw. z art. 52 par. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach...

II SA 283-284/95 - Wyrok NSA z 1996-06-13

koncesyjnego i równego traktowania wszystkich jego uczestników. Zobowiązuje Przewodniczącego KRRiT do publicznego ogłoszenia informacji o możliwościach uzyskania koncesji...
i tylko pomiędzy wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w odpowiednim terminie oraz zostali umieszczeni na liście wnioskodawców podanej do publicznej wiadomości., 2...

III ARN 2/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-04-26

uprawnienia kombatanckie nie przysługują osobie, która była zatrudniona w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub Informacji Wojskowej. Zastosowanie tego przepisu...
publicznego jako komendant posterunku MO. Komendanci zaś dowodzili podstawowymi ogniwami aparatu bezpieczeństwa, które wykonywały zadania związane ze zwalczaniem organizacji...

SA/Po 1162/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-02-06

prowadziła reklamę publiczną w inny sposób (...), Reklama to rozpowszechnianie pochlebnych wiadomości o osobie lub rzeczy. Są to więc informacje w różnej formie o usługach...
prawnych/, jeżeli przedmiotem działania podatnika nie jest udzielanie pożyczek., 2. Działalność /w tym reklama/ nosi znamiona publicznej, gdy jest powszechna, ogólna...

II SA 676-678/95 - Wyrok NSA z 1996-04-04

Związanie organu koncesyjnego jego publiczną ofertą rozdysponowania określonych częstotliwości pomiędzy określonych wnioskodawców /art. 34 ustawy z dnia 29 grudnia 1992...
. Również rozstrzygnięcia pozytywne są uzasadnione zbyt ogólnikowo. Skarżący zarzucił też, że informacje podane przez wnioskodawców, którzy otrzymali koncesje, budzą wątpliwości pod względem...

K 1/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-23

, o innym niż prawo stanowione przez to państwo - źródle władzy publicznej /W 10/93/;, 3) obecnie zasada z art. 5 - na płaszczyźnie ustawodawstwa konstytucyjnego - znajduje...
ustrojową samorządu terytorialnego i stanowi /art. 70 i następne/, iż samorząd jest podstawową formą organizacji lokalnego życia publicznego, określa istotę funkcji...
1   Następne >   +2   4