Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Gd 27/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-19

Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Skarga T. T. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udostępnienia...
informacji publicznej wniesiona została w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Wnioskiem z dnia 15 listopada 2018 r. skarżący zwrócił...

III SA/Gl 423/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-11

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby...
pełnomocnika, od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] r., znak [...], mocą której odmówiono udostępnienia informacji publicznej - decyzję pierwszoinstancyjną...

II SA/Bd 402/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-21

Prezesa Sądu z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Sądu...
upadłościowego o sygn. akt [...] F. sp. z o.o., wnioskodawca wystąpił na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o wykonanie i przesłanie kopii następujących...

I OSK 4282/18 - Wyrok NSA z 2019-06-28

ze skargi K.G.-P. na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [..] lutego 2018 r. nr [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1...
-P. na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu z dnia [..] lutego 2018 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, w punkcie pierwszym uchylił...

IV SAB/Gl 232/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-15

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem...
informacja, nie jest informacją publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r...

II SAB/Wa 122/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

wniosku z dnia [...] stycznia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego do rozpatrzenia wniosku skarżącej J. P. z dnia...
[...] stycznia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność...

I OSK 2850/17 - Wyrok NSA z 2019-09-12

[...] w W. na decyzję [...] Spółka z o.o. z siedzibą w M. z dnia [...] .kwietnia 2017 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
z o.o. z siedzibą w M. z dnia [...] kwietnia 2017 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej: I. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

I OSK 781/17 - Wyrok NSA z 2019-03-05

. na bezczynność Prezesa [..] Spółki z o.o. z siedzibą w Ś. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Skierowanym drogą elektroniczną wnioskiem z dnia 31 sierpnia...

II SAB/Ol 11/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-25

Wojskowego Sądu Garnizonowego w udostępnieniu informacji publicznej oddala skargę. 1. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika...
posiadania'. Jednocześnie wystąpił do Prezesa WSG w O o udzielenie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.), odpowiedzi na pytanie czy pisma...

I OSK 1648/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

[...] na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem...
Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r., o udostępnienie informacji publicznej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że wnioskiem z dnia 29...
1   Następne >   +2   +5   +10   100