Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 64/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-06-01

jak najszerszego dostępu do informacji będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego...
osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Pewne ograniczenia prawa do informacji...

I SA 1849/98 - Wyrok NSA z 2000-01-11

sprzyjające demontażowi państwowych i społecznych instytucji informacji publicznej, dezintegrujące środowisko dziennikarskie i utrudniające wypełnianie zadań dziennikarzy...
. Postawiony w niej zarzut jakoby Stowarzyszenie '...podejmowało przedsięwzięcia sprzyjające demontażowi państwowych i społecznych instytucji informacji publicznej...

II SA 414/00 - Wyrok NSA z 2000-10-05

i rozpowszechniania informacji, a także rolę prasy w kształtowaniu jawności życia publicznego, kontroli i krytyki społecznej, służące również obronie interesu podatników...
publicznego realizowaną w związku z prawem obywatela do informacji o działalności organów władzy publicznej w funkcjonalnym rozumieniu, z ograniczeniem tego prawa wyłącznie...

III ZP 21/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-09-28

jawności rozpraw i posiedzeń, a także zakaz publicznego wygłaszania uzasadnień, które zawierałyby informacje niejawne oraz doręczania takich uzasadnień na piśmie. Istotne...
przed sądami. Oznacza to, że ustawa o ochronie informacji niejawnych w najmniejszym stopniu dotyczy sądów i trybunałów jako organów władzy publicznej i stąd określanie...

II SA 2230/99 - Wyrok NSA z 2000-02-21

interesu publicznego'. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) Oficyny Wydawniczej 'SP' Sp. z o.o. w B.-P. na odmowę udzielenia informacji...
Europejskiej wskazuje się tylko na potrzebę przedstawienia przez władzę publiczną powodów, dla których - ' zgodnie z prawem lub praktyką' odmówiono udzielenia informacji...

III SA 1376/99 - Wyrok NSA z 2000-06-13

przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu /M.P. nr 36 poz. 313 i nr 64 poz. 576; zarządzenie...
stwierdziła, iż 'U.' S.A. nie przekazał do publicznej wiadomości tych informacji w formie raportu bieżącego, a co za tym idzie nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 81...

II SA 1776/00 - Wyrok NSA z 2000-09-20

, w której te informacje będą mogły powstawać, czy będą przechowywane /szczególne zasady udzielania zamówień publicznych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20...
pozwolenie na udzielenie zamówienia publicznego na zasadach szczególnych., Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych w art. 1 ust. 3 stanowi...

II SA/Po 737/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-06-20

ust. 2 Konstytucji RP, prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących...
Żądanie udostępnienia treści umowy w celu jej publikacji wykracza poza ramy obowiązku udzielania informacji, wynikającego z przepisów art. 61 ust. 2 Konstytucji...

III RN 123/99 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2000-01-13

ustawowego obowiązku powierzenia stanowiska dyrektora publicznej szkoły podstawowej kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, mają znamiona prawne działań z zakresu publicznej...
wyłonić kandydata na dyrektora podległej jej Szkoły Podstawowej. Następnie Zarząd Miasta i Gminy w O. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej...

V SA 2319/99 - Wyrok NSA z 2000-03-21

stwierdzający, iż 'władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach, niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym'. /Przepis...
' dla ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego' /art. 31 ust. 3 Konstytucji, uszczegółowiony w tym zakresie przez art. 13 ust. 1 pkt 3-4 ustawy o cudzoziemcach/. Wskazać...
1   Następne >   +2   +5   9