Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 2/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

i druku oraz realizuje prawo obywateli do informacji i oddziaływania na bieg spraw publicznych. Konkretyzując zadania i uprawnienia prasy ustawa stanowi m.in., iż prasa...
życia publicznego., 2. Odmowa udzielania dziennikarzowi informacji może mieć miejsce wówczas, gdy jest to uzasadnione ze względu na ochronę tajemnicy państwowej i służbowej...

IV SA 188/87 - Wyrok NSA z 1987-06-05

, lecz w szczególności oświadczenie biura notarialnego i urzędu skarbowego, zawierające informacje o cenach gruntów wykazywanych przez strony w umowach przenoszenia własności...
od środków komunikacji publicznej, w obrębie osiedli mieszkaniowych. Teren jest uzbrojony w linię elektryczną, wodociąg, kanalizację, gaz i centralne ogrzewanie. , W odwołaniu...

I SA 814/87 - Wyrok NSA z 1987-12-21

. zwrócił się pismem z dnia 16 kwietnia 1986 r. do Spółdzielni Mieszkaniowej o informację, czy ma ona zamiar wykorzystać omawiany teren, stosownie bowiem do zawartej umowy...
omawiany budynek ze sprzedaży i odstąpił od ustanowienia wieczystego użytkowania działki, zmieniając w ten sposób treść wykazu podanego do publicznej wiadomości obwieszczeniem...