Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 220/99 - Wyrok NSA z 1999-10-12

Konstytucji RP, który w ramach obywatelskiego prawa do informacji przewiduje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej...
stosowane., Wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, prawo obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej wraz z dostępem...

II SA 1101/99 - Wyrok NSA z 1999-06-22

. 2 ustawy z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym przez niepodanie w informacji publicznym obwieszczeniu o zamiarze przeprowadzenia referendum pytania...
wniosku o przeprowadzenie referendum oraz odniosła się do zarzutów skargi. Po kreśliła, że informacja inicjatorów referendum skierowana do burmistrza miasta w. 18 marca...

II SA 686/99 - Wyrok NSA z 1999-06-24

, iż 'Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (...)'. Przetwarzanie takich danych...
redakcji informacji na temat pracowników przyjętych i zwolnionych w Starostwie Powiatowym i podległych jemu jednostkach /w tym na własną prośbę/ w okresie od objęcia...

III SA 1699/99 - Wyrok NSA z 1999-12-03

. o samorządzie gminnym /Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./., 2. Jakkolwiek prawo obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej nie ma bezwzględnego charakteru...
systemowy i świadczą o woli ustawodawcy do realizowania w ustawodawstwie zwykłym konstytucyjnego prawa obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej /art. 61...

II SA/Gd 1618/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-18

być pozbawione osoby, które były zatrudnione w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej. Skarżący był zaś zatrudniony w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego...
żadnych wyjątków od normy nakazującej pozbawienia uprawnień kombatanckich osób zatrudnionych w aparacie bezpieczeństwa publicznego i informacji wojskowej. Z kolei zmiany...

II SA 73/99 - Wyrok NSA z 1999-02-23

Prawo do uzyskiwania informacji nie zwalnia prasy z obowiązku zbierania informacji i nie upoważnia do przerzucania związanych z tym powinności na podmioty zobowiązane...
.' po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa wiosła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na odmowę udzielenia jej informacji dla prasy przez przewodniczącego Rady...

V SA 2417/98 - Wyrok NSA z 1999-04-29

bezpieczeństwa publicznego i Informacji Wojskowej, a także nadzorujących je komórkach jednostek zwierzchnich związanych ze stosowaniem represji wobec osób działających...
udzielania im pomocy lub też dowody, że podczas zatrudnienia, pełnienia służby lub funkcji w strukturach organów bezpieczeństwa publicznego lub Informacji Wojskowej...

III SA 1548/99 - Wyrok NSA z 1999-12-22

wpływ na wynik sprawy, poprzez naruszenie następujących przepisów:, - art. 14 ustawy o samorządzie terytorialnym publicznych, z uwagi na przyjęcie, że wyklucza...
w statucie przypadków tajnego głosowania, poza sytuacje określone w ustawie, nie odnosiły się do tego zagadnienia w związku z zasadą jawności finansów publicznych...

II SA 728/99 - Wyrok NSA z 1999-06-28

co do odbycia kary zamieszczono następującą informację: 'nieprawomocny wyrok Sądu Rejonowego w W. Śl. z 20.10.1997 roku - o zniesławienie NSZZ 'Solidarność'., Skarżący...
domagał się usunięcia i sprostowania tej informacji jako nieprawdziwej i sprzecznej z prawem., Decyzją z 29 stycznia 1999 r. wydaną na podstawie art. 105 par. 1 Kpa Generalny...

I SA/Wr 1697/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-10

specjalne wymagania, usługi w zakresie rozpowszechniania ogólnodostępnej informacji na temat spraw mieszkaniowych, publiczne usługi administracyjne związane z gromadzeniem...
1. Gmina jako osoba prawna wykonująca zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w zakresie w jakim realizuje we własnym imieniu i na własny...
1   Następne >   +2   +5   8