Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1146/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-12-22

. i odmówienie im prawa śledzenia publicznych spraw samorządowych ogranicza ich prawa jako wyborców. Blokada informacji stosowana przez Urząd Miasta i Gminy w P. jest praktyką...
Sądu Administracyjnego Redaktor Naczelny tygodnika wniósł o zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy 'do udzielenia skarżącemu informacji oraz udostępnienie do wglądu...

II SA 869/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

, a nie jej przewodniczący /art. 16 par. 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych Dz.U. nr 35 poz. 155...
marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych /Dz.U. nr 35 poz. 155 ze zm./ skreślił maklera Jerzego K. z listy maklerów...

II SA 1526/93 - Wyrok NSA z 1993-12-16

Mimo tożsamości przyczyn odpowiedzialności maklera, wymienionych w art. 16 par. 2 i w art. 41 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami...
na podstawie art. 16 par. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych /Dz.U. nr 35 poz. 155...

III ARN 49/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-11-18

przypadku działający organ ma obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny /publiczny/ chodzi, i udowodnić, iż on jest na tyle ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga...
wypadku interesu publicznego nad indywidualny podlegać muszą zawsze wnikliwej kontroli instancyjnej i sądowej, a już szczególnie wówczas, gdy chodzi o udowodnienie...

III ARN 56/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-11-18

, z wyłączeniem lucrum cessans/, co nie rekompensuje szkody w sposób zadowalający, zwłaszcza gdy przedmiotem decyzji jest danina publiczna, która wpływa na cenę sprzedaży...
kalkulowaną przez strony., Jeżeli okaże się, że wskutek stwierdzenia nieważności decyzji płatnik daniny publicznej sprzedał rzecz poniżej kosztu własnego - przy czym...

SA/Kr 1773/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-12-21

podjęto, 'mając na uwadze rozpowszechnienie na terenie gminy O. niebezpiecznego dla zdrowia, życia i porządku publicznego zjawiska w postaci kradzieży materiału, wyrobów...
ustawy o działalności gospodarczej stwarza tylko kompetencję do zobowiązania wnioskodawcy do przedstawienia określonych informacji i dokumentów /'organ może zobowiązać...

SA/Lu 1314/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-03-02

tej ustawy wymaga podania do publicznej wiadomości wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży; wykaz ten powinien być wywieszony przez 6 tygodni w siedzibie zarządu gminy...
, powinien też spełniać określone w ustawie warunki formalne. Akta sprawy nie dostarczają dowodu, iżby wymagania te zostały w sprawie spełnione. Podanie do wiadomości publicznej...

SA/Wr 935/93 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-29

. Każdą kartę otwiera informacja o inicjatorach referendum oraz o jego przedmiocie w następującym brzmieniu: 'W związku z tym, że Rada Miasta i Gminy L. Z. bez konsultacji...
. Tymczasem w tej konkretnej sprawie wynik referendum nie rozstrzyga żadnej sprawy. Uwzględniając natomiast głos opinii publicznej, Rada wycofała się ze swego poprzedniego...

SA/Wr 1287/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-03-26

co najmniej 3 lat. Uchwała senatu jest podawana do publicznej wiadomości w sposób określony w statucie uczelni, co najmniej na 9 miesięcy przed początkiem następnego...
uregulowania dotyczące postępowania rekrutacyjnego, stanowi między innymi, że zasady i tryb przyjmowania na studia podawane są do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu...

SA/Lu 1189/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-04-06

, protestując przeciwko odwołaniu Zarządu Miasta, 'zmuszona jest do złożenia mandatów'. Podobne informacje ukazały się również w innych czasopismach lokalnych. W dniu 3...
nadzoru bez znaczenia jest fakt, że każdy z radnych mógł przeczytać informację w prasie, Rada bowiem obraduje na sesjach i tylko wiadomości przyjęte...
1   Następne >   2