Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 3069/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz...
/regulamin - powołując się na art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902 - dalej...

II SAB/Łd 222/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-21

Miasta Z. w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. dc II SAB/Łd 222/21, Uzasadnienie, Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga...
D. G. na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy wynika, że 19 października 2021 roku skarżąca złożyła...

II SAB/Łd 220/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-22

ze skargi Fundacji A z siedzibą w K. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność...
wpłynęła skarga D. G. na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy wynika, że 19 października 2021 roku skarżąca...

II SAB/Łd 81/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-10

ze skargi Stowarzyszenia A z siedzibą w Ł. na bezczynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza...
[...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z 4 sierpnia 2020 r., Skarżące Stowarzyszenie wyjaśniło, że 4...

II SA/Ol 1001/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-20

Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Samorządowe...
umorzenia postępowania o udostępnienie wnioskowanej informacji publicznej - utrzymało w mocy decyzję będącą przedmiotem odwołania., Zakwestionowana decyzja została wydana...

IV SA/Wr 387/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-27

. na decyzję Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w C. z dnia [...] (bez numeru) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza...
. jest decyzja Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w C. z dnia [...] o odmowie udostępnienia informacji publicznej, objętej żądaniem skarżącego sformułowanym we wniosku...

II SAB/Wa 739/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-21

rozpatrzenia wniosku z dnia [...] września 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. W piśmie z dnia [...] października 2021 r. J. J. (dalej...
Policji [...] w [...] (dalej także: 'organ') w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] września 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt...

II SAB/Wa 293/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-14

rozpoznania wniosku z dnia [...] kwietnia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Prezes Narodowego Banku Polskiego dopuścił się bezczynności; 2...
(dalej także: 'Prezes NBP' lub 'organ') w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] kwietnia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt...

II SAB/Go 8/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-03-31

udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] r. o udzielenie...
informacji publicznej, II. stwierdza, iż Starosta dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego...

III SAB/Gd 112/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-27

w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta Sopotu do rozpoznania wniosku C. C. z dnia 1 czerwca 2022 r. w przedmiocie udostępnienia...
informacji publicznej w zakresie odnoszącym się do żądania zawartego w punktach 1 lit. d, 2 lit. a, 2 lit. c oraz 2 lit. f wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100