Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 576/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę W piśmie z dnia [...] października 2017 r. P. (dalej...
także: 'Dyrektor DPS' lub 'podmiot zobowiązany') w przedmiocie rozpatrzenia jej wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie...

II SAB/Wa 89/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Trybunału Konstytucyjnego do rozpatrzenia...
wniosku skarżącej Fundacji im. [...] z siedzibą w W. z dnia [...] listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego...

II SAB/Bd 56/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-19

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje spółkę E. do rozpatrzenia wniosku P. S. z dnia [...] lipca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej...
[...] r. (data wpływu do organu - [...] r.). skarżący P. S. złożył do Spółki (dalej powoływanej też jako 'spółka') wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez...

II SAB/Wa 37/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-22

Doświadczeń na Zwierzętach w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2016 r. o udzielenie informacji publicznej 1. zobowiązuje Krajową Komisję Etyczną do Spraw...
Komisji [...], o udostępnienie - w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm...

I OSK 244/17 - Wyrok NSA z 2018-11-23

w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od A.P. na rzecz O.R.A. w W. kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów...
. na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej zobowiązał organ do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 20 sierpnia...

IV SAB/Wr 297/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-16

informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora A we W. do rozpoznania wniosku skarżącego J. W. z dnia 3 sierpnia 2017 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu...
A we W. pocztą elektroniczną, skarżący J. W. powołując się ogólnie na ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz art.37 ust.6 ustawy wdrożeniowej...

II SAB/Bd 33/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-04

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy S. do rozpatrzenia wniosku skarżącego A.C. o udostępnienie informacji publicznej z dnia...
publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej powoływanej jako 'ustawa o dostępie do informacji publicznej' lub 'udup'), do Wójta Gminy wniosek o udostępnienie...

II SAB/Kr 7/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-30

po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 30 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi P. M. na bezczynność Rady Miejskiej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej skargę...
. na bezczynność ww. podmiotu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 11 listopada 2017r. (data wpływu skargi do organu 27 listopada 2017r...

II SAB/Wa 312/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-16

[...] marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] marca 2018 r. o - złożonym w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...
w tej sprawie nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., [...] S.A. z siedzibą...

IV SAB/Gl 102/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-06

Ośrodka Pomocy Społecznej w D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. do załatwienia wniosku...
o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii wszystkich dokumentów dotyczących pracy komisji antymobbingowej, działającej w kwietniu 2016 r. i badającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100