Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1373/94 - Postanowienie NSA z 1995-03-06

szkody i zarachowaniu wymaganych kwot odszkodowawczych na rachunku inwestycyjnym wnioskodawcy;, 3/ publiczną informację o tym, jakie działania podjęła Komisja Papierów...
1. Żaden przepis ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych /Dz.U. 1994 nr 58 poz. 239/ nie daje...

III ARN 6/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-03-29

w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej /s. 25-26/'., Sąd Najwyższy zważył, co następuje:, Rewizja nadzwyczajna jest uzasadniona, a wnioski...
Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub Informacji Wojskowej ani też jakie wykonywała tam zadania. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję...

III ARN 38/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

, z którego wynika, że uprawnienia kombatanckie nie przysługują osobie, która była zatrudniona w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub w informacji wojskowej. Pojęcie 'aparat...
bezpieczeństwa publicznego uprawnienia kombatanckie w ogóle nie przysługują z żadnych tytułów. Powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1992 r., II UZP 7/91 /OSNCP 1992...

SA/Gd 1013/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-01-05

, która była zatrudniona w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub w informacji wojskowej. ...

III ARN 10/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-04-06

w uchwale powiększonego składu Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1992 r. II UZP 7/91 uznając, że zamieszczony w tym przepisie zwrot 'aparat bezpieczeństwa publicznego...
' oznacza wszystkie jednostki organizacyjne resortu bezpieczeństwa publicznego, które z formalnoprawnego punktu widzenia były określone jako służby bezpieczeństwa publicznego...

III ARN 9/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-04-06

w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej'., Z powyższych przyczyn, Sąd Najwyższy podzielając zasadność rewizji nadzwyczajnej i ustalając, że Naczelny Sąd...
Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, które nie wykonywały zadań związanych ze zwalczaniem organizacji niepodległościowych i osób działających na rzecz suwerenności...

SA/Ka 486/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-05-10

, środy, czwartki i niedziele - do godz. 24.00, a w piątki i soboty do godz. 4.00 rano 'pod warunkiem utrzymania spokoju i porządku publicznego na zewnątrz placówki...
podał, że decyzja z dnia 17 marca 1993 r. była wydana pod warunkiem utrzymania spokoju i porządku publicznego, do którego to warunku nie zastosowano się, co wynika...

SA/Ł 66-67/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-04-19

nie były właścicielami gruntów ani ich użytkownikami. Skarżący twierdzili, że projekt uchwały nie zawierał informacji o rodzaju urządzeń technicznych planowanych do budowy, terminów...
i źródeł finansowania, informacji o wysokości odszkodowań za grunty, które przeszły na własność gminy, informacji o wysokości opłat adiacenckich obciążających poszczególne...

SA/Ł 1281/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-09-20

., Miejscem tym opiekuje się Urząd Gminy w R. W granicach działki - według informacji miejscowych mieszkańców - był eksploatowany przez Urząd Gminy piach, o czym świadczą...
działka stanowi grunt użyteczności publicznej, w związku z czym prawidłowo ustalono, że stanowi mienie gminne. Wydanie decyzji było niezbędne z uwagi na konieczność...

II SA 1045/94 - Wyrok NSA z 1995-11-23

w art. 16 par. 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych /Dz.U. 1994 nr 58 poz. 239/. Wymienioną...
decyzję, wydaną na podstawie art. 16 par. 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych /Dz.U. nr 35 poz. 155...
1   Następne >   3