Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III OSK 1091/22 - Wyrok NSA z 2024-02-02

Odwoławczego w O. z dnia 29 października 2021 r., nr SKO.54.55.2021 w przedmiocie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
w przedmiocie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wnioskiem z dnia 9 lipca 2021...

III OSK 6726/21 - Wyrok NSA z 2024-02-29

[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2021 r., sygn. akt III SAB/Gl 46/21, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Gliwicach oddalił skargę P.G. (dalej jako 'skarżący') na bezczynność Wójta Gminy [...] (dalej jako 'organ' albo 'Wójt') w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

III OSK 7298/21 - Wyrok NSA z 2024-03-06

Polityczne prawo do informacji publicznej, jako ważny element funkcjonowania ustroju demokratycznego w Polsce, polega zatem nie tylko na otrzymywaniu informacji...
publicznej i zapoznanaiu się z nią, ale również na prawie do jej upowszechniania w dowolny sposób przez podmiot, który informację publiczną otrzymał. Naczelny Sąd Administracyjny...

I SAB/Sz 50/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2024-02-21

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Prezydent Miasta S. dopuścił się bezczynności w załatwieniu wniosku skarżącego D. N. z dnia...
na bezczynność Prezydenta Miasta S. (dalej: 'Organ') w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z 10 listopada 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej...

III OSK 136/22 - Wyrok NSA z 2024-03-05

informacji publicznej na wniosek z dnia 12 lutego 2021 r. 1. prostuje z urzędu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 października 2021 r. sygn...
') w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 12 lutego 2021 r.:, - stwierdził bezczynność [...] Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o....

II SAB/Łd 34/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-01-30

S.N. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-[...] w Łodzi w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi...
- [...] w Łodzi do załatwienia wniosku skarżącej S.N. z dnia 3 marca 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku...

I SAB/Op 9/24 - Wyrok WSA w Opolu z 2024-02-29

udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie do rozpoznania wniosku M. B. z dnia 8 maja 2023 r. o udostępnienie...
informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2) stwierdza, że Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie dopuścił...

II SAB/Łd 10/24 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-03-26

. i T. K. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę w zakresie punktów: 9 w części...
tutejszego Organu konsultują kwestie problematyczne z prawnikiem?', 13, 16, 18, 21, 22 wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 29 listopada 2023 r., 2. odrzuca skargę...

III SA/Gd 702/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-03-07

Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2023 r. nr Adm.105.336.2023 w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
w mocy decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 14 września 2023 r., nr A-060-152/23, w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy...

II SAB/Go 11/24 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2024-04-04

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do załatwienia wniosku skarżącego...
T.L. z dnia [...] r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy, II. stwierdza...
1   Następne >   +2   +5   +10   100