Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

V SA 1703/97 - Wyrok NSA z 1998-04-23

, jeżeli była zatrudniona w organach bezpieczeństwa publicznego i Informacji Wojskowej, a także nadzorujących je komórkach jednostek zwierzchnich związanych ze stosowaniem represji wobec osób...
służbę lub funkcję i była zatrudniona w strukturach Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, a także nadzorujących je komórkach zwierzchnich...

I SA/Gd 213/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-09-25

przez wnioskodawcę praw uczestnika licytacji oraz przy publicznym przekazaniu informacji o przeznaczeniu samochodu do drugiej licytacji, postępowanie funkcjonariuszy...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu prowadzenia publicznej licytacji i trybu postępowania...

II SA 1414/97 - Wyrok NSA z 1998-02-04

Zgoda zarządu drogi na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej do pól uprawnych i zabudowań, o jakiej mowa w art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r...
. o drogach publicznych /Dz.U. nr 14 poz. 60 ze zm./, jest wymagana z punktu widzenia funkcji określonej drogi publicznej, organizacji i bezpieczeństwa ruchu na tej drodze...

II SA 1247/97 - Postanowienie NSA z 1998-03-12

konkretną czynność materialno-techniczną z zakresu administracji publicznej, podjętą przez organ administracji państwowej, samorządowej i inny organ, który z mocy prawa...
powołany został do załatwiania sprawy z zakresu administracji publicznej, stanowiącą władcze rozstrzygnięcie organu w indywidualnej sprawie, dotyczącą stwierdzenia albo uznania...

II SA 915/97 - Wyrok NSA z 1998-05-26

sformułowano podaną do publicznej wiadomości informację o możliwościach uzyskania koncesji oraz informację o wnioskodawcach ubiegających się o koncesję, rozdysponowane...
zaś w zaskarżonej koncesji stacje nadawcze nie odpowiadają treści publicznej oferty koncesyjnej., 4/ Dokonana w uzasadnieniu koncesji pozytywna ocena wniosku spółki 'P.M....

I SAB/Ka 16/98 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 1998-12-02

Udzielenie pisemnej informacji, o której mowa w art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
pierwszej instancji, m.in. na wniosek podatnika, pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa w indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania...

I SA/Kr 917/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-16

do wiadomości publicznej, co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Umowy dotyczące informacji technicznych lub technologicznych wymienionych...
przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej'., Od powyższej decyzji...

III RN 92/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-12-02

Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ wyłącznie z przyczyny, że właściwy organ administracji publicznej nie podjął rozstrzygnięcia na podstawie art. 155...
i kartograficzne /Dz.U. nr 30 poz. 163 ze zm./ ewidencja gruntów i budynków stanowi jednolity dla kraju systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach i budynkach...

OPK 37/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-02-23

do publicznej wiadomości ten fakt, a następnie informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian do planu. W toku prac nad zmianą planu sporządzono nowy jednolity...
planu miejscowego nie została ogłoszona, to jednak informacje o tym planie były co najmniej trzykrotnie zamieszczone w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Główny Architekt...

II SA 1155/97 - Postanowienie NSA z 1998-03-24

prawnych, wyrażaniu stanowiska na temat stosowania określonych przepisów prawa, nie są aktami lub czynnościami z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 16...
publicznej, dotyczącą stwierdzenia przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, iż z przepisów prawa wynika, że na spółkach, w których cudzoziemcy pełnią funkcję członków zarządu...
1   Następne >   +2   +5   7