Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1992/15 - Wyrok NSA z 2017-07-26

z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od H. P. na rzecz Ministra...
odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wojewoda Śląski decyzją z dnia [...] kwietnia...

III SA/Kr 1549/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-30

2012 r. wniosku T. F. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20...
października 2011 r. [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi . Wojewódzki Sąd...

II SA/Po 411/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-16

w zakresie kierowania pojazdami postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. /-/ W. Batorowicz Postanowieniem z dnia 03.07.2008 r. Wojewódzki...
przekazanym do Sądu w dniu 24.03.2009r., skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi, który uzasadnił nieprawidłowym pouczeniem przez Kolegium o środkach...

II SA/Kr 1116/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-06

[...] czerwca 2019 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesieni zażalenia I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
. ., Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 r., znak [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze - po rozpatrzeniu wniosku H. B. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na opisane wyżej...

I SA/Go 55/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-04-08

Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę w całości. Skarżący D.D. - dalej zwany Stroną, Skarżącym...
przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Celno- Skarbowego z dnia [...] czerwca 2019 r. w przedmiocie odmowy umożliwienia stronie...

III SA/Wa 3288/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-02

[...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Warszawie oddala skargę Pismem z 21 lipca 2005 r. zatytułowanym 'Wniosek o przywrócenie terminu' pełnomocnik K.B. - adwokat A.S., skierował...

I OZ 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia...
. M. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] września 2016 r. Ponadto w przypadku uznania, że termin do złożenia...

II SA/Lu 432/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. Decyzją z dnia [...]r., nr [...], Samorządowe...
skarżącego złożyła pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r., w którym wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku...

II SA/Lu 431/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe...
skarżącego złożyła pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r., w którym wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku...

II SA/Lu 430/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe...
skarżącego złożyła pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r., w którym wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100