Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Po 886/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-01

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Starosta [...] decyzją z [...] maja 2021 r., nr [...], ustalił na rzecz S. W. (dalej...
ze zm. - w skrócie: 'u.c-19'), wezwał S. W. do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Wnioskiem z [...] sierpnia 2021 r. S. W. wystąpił...

II SA/Gl 790/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-08

Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego wywłaszczenia...
ustalenia odszkodowania. W dalszej kolejności do Wojewody [...] wpłynął wniosek J. D., wysłany telefaksem [...] r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na ww...

II SA/Kr 194/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

2008 r. nr [....] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: skargę odrzucić. Decyzją z dnia [...] września 2008r. nr [...] Starosta...
z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, wskazując w uzasadnieniu, że 'stronę w niniejszym postępowaniu reprezentowała dr H. K. - radca prawny. W. W. w dniu...

I SA/Wa 1533/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-31

Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
o uchylenie decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2010 r. i orzeczenie co do istoty sprawy bądź też umożliwienie przywrócenia terminu dla wniesienia wniosku'., Kierując...

I SA/Wa 417/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-16

[...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2010 roku nr [...] Minister...
Gospodarki utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia [...] grudnia, 2010 roku nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie...

IV SA/Wa 1806/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-28

Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza...
Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] Wojewoda [...] odmówił D. K. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty...

II SA/Kr 1506/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-30

z dnia 24 sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Wojewody na rzecz...
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 30 czerwca 2011 r., znak [....] ., W uzasadnieniu organ wskazał, że w dniu 27 lipca 2011...

IV SA/Wa 2511/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-23

i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2015 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę. Minister...
marca 2015 r. (data stempla pocztowego), w piśmie z tej samej daty, R.W. zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Ministra Transportu...

I SA/Wa 1819/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-15

i Technologii z dnia [...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji oddala skargę. Minister Rozwoju, Pracy...
Technologii postanowieniem z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku [...] sp.j. z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

II SA/Bk 1191/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-20

Postępowanie w sprawie przywrócenia terminu do dokonania zaniedbanej czynności procesowej prowadzone jest na prośbę strony i opiera się na ocenie okoliczności...
[...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości oddala...
1   Następne >   +2   +5   +10   100