Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SA/Gl 231/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-14

. na postanowienie Zarządu A Sp. z o.o. w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie informacji publicznej - odmowy przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego 1) uchyla zaskarżone...
., postanowieniem z dnia [...], w wyniku rozpatrzenia wniosku skarżącego A.K. o przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od decyzji z dnia [...] w przedmiocie odmowy...

II SAB/Go 177/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-18

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.C. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi J.C. na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy...
Społecznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W dniu 5 sierpnia 2019...

II SA/Go 819/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-12

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi D.C. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego...
w [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia opinii o braku podstaw...

II SAB/Wa 256/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-12

niejawnym wniosku K. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19...
r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II SA/Lu 303/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-07-22

w areszcie śledczym) w dniu [...] lutego 2021 r., W dniu [...] lutego 2021 r. skarżący złożył odwołanie od ww. decyzji oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
odwołania. Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania skarżący podniósł, że sporządzone przez siebie odwołanie oddał w dniu [...] lutego 2021 r...

II SA/Wa 252/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Rzecznika Praw...
Obywatelskich z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia - odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

I OZ 1035/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 28 lutego 2011 r...
w Warszawie odrzucił wniosek J. S. z dnia 7 listopada 2011 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Bk 821/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-29

na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 listopada 2012 r. wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi S.T. na decyzję P. Komendanta...
p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu. W dniu 25 września 2012 r. S. T. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na decyzję P...

II SAB/Bk 46/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-12-21

na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 grudnia 2021 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 19...
września 2021 r., W dniu 3 listopada 2021 r. skarżący złożył skargę kasacyjną od tego wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Jednocześnie...

II SA/Wa 2166/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę. Rada Izby Notarialnej w [...] (dalej jako Rada) uchwałą z dnia...
[...] października 2016 r. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku T. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej uchwałą Rady Izby...
1   Następne >   +2   +5   +10   92