Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 76/88 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1988-12-31

, postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Zarzut...
rażącego naruszenia wskazanych w rewizji nadzwyczajnej przepisów prawa jest uzasadniony., Zgodnie z art. 168 par. 1 Kpc wniosek o przywrócenie terminu może być oddalony...

III ARN 7/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

, choć działała ona jako organ właściwy do rozpatrzenia odwołania, a postanowienie wydane przez taki organ w przedmiocie przywrócenia terminu jest ostateczne. W rewizji uznano...
czerwca 1985 r. adwokat działający w imieniu Teresy N. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, kwestionując w nim zasadność uznania, że osoba...

II SA 373/88 - Postanowienie NSA z 1988-05-19

o przywrócenie terminu i wniosek ten należało oddalić. ...
postanawia wniosek oddalić. W sprawie nie budzi wątpliwości, iż skarga została złożona po upływie terminu przewidzianego do jej wniesienia., Skarżąca parafia...

III AZP 9/88 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Mariana i Walerii małż. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o prawo własności czasowej nieruchomości położonej przy ul. Okrężnej w W. odmówiono w 1951 r...

IV SA 941/87 - Wyrok NSA z 1988-01-21

Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 31 marca 1987 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zobowiązującej do przywrócenia naturalnego...
decyzją Wojewody B. z dnia 18 października 1983 r. zobowiązującej to Gospodarstwo do przywrócenia na własny koszt naturalnego spływu wód w rejonie wsi O.P., Minister...

SA/Ka 9/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-04-20

. Orzeczeniem z dnia 22 stycznia 1984 r. rep. nr I-2068-65/939/84 Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych w G. ustaliła, że wymieniona kopalnia w terminie do końca 1985 r...
prawa górniczego, strony nie odwołały się. Jeszcze przed upływem terminu do wykonania powyższego orzeczenia Kopalnia S. wystąpiła wnioskiem z daty 16 października 1985 r...

IV SA 205/88 - Wyrok NSA z 1988-06-08

Budowy Domków Jednorodzinnych 'Kolejarz' w terminie natychmiastowym rozbiórkę ogrodzenia wykonanego wzdłuż drogi dojazdowej przy ul. Czereśniowej 51a. Z uzasadnienia...
z dnia 13 stycznia 1987 r. jako, że w interesie małż. G. leżało przywrócenie stanu prawnego ustalonego decyzją organu I instancji. Uwzględnienie zatem żądania skargi...