Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

SA/Rz 668/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-02-09

w P. z dnia [...] marca 2003 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę SA/Rz 668/03, U Z A S A D N I E N I E, Przedmiotem...
skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. odmawiające H. Z. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

IV SA/Wa 1425/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-15

niejawnym wniosku S. T. o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi S.T. na decyzję Samorządowego Kolegium...
a w i a: odmówić przywrócenia terminu Wyrokiem z 17 grudnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

IV SA/Wa 2049/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

niejawnym wniosku Burmistrza Gminy K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi Burmistrza Gminy K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju...
przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi W dniu 7 stycznia 2010r. Burmistrz Gminy K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek...

II SA/Rz 139/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-09

pełnomocnika strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia pełnomocnictwa do reprezentacji skarżącej w sprawie ze skargi A. A. na decyzję Samorządowego Kolegium...
o s t a n a w i a - przywrócić termin do złożenia pełnomocnictwa. II SA/Rz 139/08, U Z A S A D N I E N I E, Pełnomocnik skarżącej adwokat S. P. został wezwany...

II OSK 702/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

ze skargi T. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia [...] marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, w punkcie...

II SA/Sz 178/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-03-23

sprawy z wniosku K. L. o przywrócenie terminu do wniesienia uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie podziału województwa...
o przywrócenie terminu do wniesienia uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa w przedmiocie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie...

II SA/Sz 633/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-09-26

należy rozumieć w ten sposób, że strona podejmując określone czynności procesowe, dla których określony został termin, nie musi składać wniosku o przywrócenie uchybionego...
takie odwołanie rozpatrzeć, bez potrzeby wnoszenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania' (wyrok NSA z 16 czerwca 2008 r. sygn. akt II GSK/08). Drugi...

II SA/Go 630/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

wpłynęła prośba o przywrócenie terminu do rozpatrzenia wniosku o przyznanie płatności na zalesianie wraz z wymaganymi załącznikami. [...] lutego 2006r. Kierownik Biura...
Powiatowego ARiMR wydał postanowienie nr [...] o przywróceniu terminu na złożenie korekty do wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych. [...] marca 2006r...

II OSK 2159/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

. 52 § 3 p.p.s.a., jest terminem prawa procesowego, a więc podlega przywróceniu. Jednakże skarżąca kasacyjnie nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu., Odnosząc...
p.p.s.a., można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć...

II OSK 2245/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

w Opolu przywróciło skarżącemu termin do wniesienia odwołania, a następnie decyzją z dnia [...] marca 2012 r. uchyliło decyzję Starosty [...] z dnia [...] grudnia 2010 r...
do art. 112 K.p.a. błędne pouczenie nie powinno wywierać negatywnych dla skarżącego skutków prawnych., Pismem z dnia [...] listopada 2011 r. skarżący wniósł o przywrócenie...
1   Następne >   +2   +5   7