Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

SA/Bk 310/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-12-18

się niejednokrotnie tzw. terminami prekluzyjnymi do dochodzenia roszczeń /np. roczny termin do żądania przywrócenia naruszenia posiadania z art. 344 par. 2 Kc/. Upływ...
, po upływie terminu z art. 38 par. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./, z żądaniem...

I SA/Go 154/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-25

w wyżej wymienionym przepisie jest terminem materialnym i nie podlega przywróceniu., Z kolei art. 280 § 1 P.p.s.a. stanowi, że Sąd bada na posiedzeniu niejawnym...
się orzeczenia wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sytuacji gdy:, -po tym terminie Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją...