Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 200/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-10

K. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej...
za naruszenie obowiązków informacyjnych postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 16 lutego 2016 r. sygn. VI SA/Wa 200/16...

II GZ 277/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-28

w zakresie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi B. Sp. z o.o. Sp. k. w R. na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 stycznia 2020 r...
. nr DPR.721.4.2020 w przedmiocie zawieszenia działalności banki postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie; 2. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II GZ 403/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-25

. nr [...], [...], [...], [...] w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie; 2. przywrócić termin do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2021 r...
., sygn. akt VI SA/Wa 517/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił W. P. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego...

VI SA/Wa 1306/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-30

w [...] z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznania sprawy oddala skargę Postanowieniem...
także ,,Skarżący', ,,Strona', ,,Wnioskodawca') przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Komisji z dnia [...] września 2019 r...

VI SA/Wa 1117/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-26

niejawnym wniosku P. S.A. z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi P. S.A. z siedzibą w [...] na postanowienie...
przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę...

II GZ 409/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-26

postanowienia WSA z 25 maja 2021 r., ewentualnie o przywrócenie terminu do wykonania zobowiązania Sądu z 20 kwietnia 2021 r., jednocześnie nadsyłając 3 odpisy skargi...
z 11 sierpnia 2021 r., sygn. akt VI SA/Wa 812/21, odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi [...]. Sąd stwierdził, że przesyłka zawierająca...

VI SA/Wa 559/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-16

niejawnym wniosku R. B. o przywrócenie terminu do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi R.B. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] dnia 2011 r...
. Nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych postanawia przywrócić termin do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi Pismem z dnia 9 lutego 2012 r...

II GZ 149/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-16

Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 978/05 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 maja 2006 r. odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

II GZ 328/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

w zakresie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie...
przymusowej restrukturyzacji postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie, 2. odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Decyzją z dnia [...] stycznia 202 r...

II GZ 150/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-31

w zakresie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie...
w Warszawie (dalej: sąd I instancji, WSA) przywrócił W. P. (dalej: skarżący) termin do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego...
1   Następne >   +2   +5   9