Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OSK 897/11 - Wyrok NSA z 2011-06-08

z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
[...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oraz postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni...

II SAB/Wa 168/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-05

niejawnym wniosku M. M. o przywrócenie terminu do podpisania skargi w sprawie ze skargi M. M. bezczynność Komendanta [...] Policji w zakresie rozpoznania wniosku z dnia 19...
czerwca 2015 r. o udostępnienie do wglądu akt tajnego współpracownika postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi. M. M. pismem z dnia 10...

II SA/Wa 1398/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

niejawnym wniosku R. P. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie z dnia 17 września 2010 r. sygn. akt II SA/Wa 1398/10 o wezwaniu do uiszczenia wpisu...
dane wrażliwe funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa postanawia - przywrócić termin do wniesienia zażalenia- Zarządzeniem z dnia 17 września 2010 r. sygn. akt II...

II SA/Wa 1870/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-15

niejawnym wniosku P. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z dnia 9 lutego...
[...] września 2009 r. nr [...]w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej - Referendarz sądowy Wojewódzkiego...

II SA/Wa 568/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-31

przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym...
. zwanego dalej 'Wnioskodawcą', przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w [...] z [...] maja 2018 r...

II SA/Wa 363/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

niejawnym wniosku K. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu...
z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia dokumentów postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W dniu 13 stycznia 2011 r. K. P...

II SA/Wa 7/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-08

- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...]czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia 1. uchyla...
Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.), Prezes Instytutu Pamięci Narodowej odmówił E. H. przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...

II SA/Wa 730/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-08

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] lutego 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Prezes Instytutu...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Oddziału IPN Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w [...] z dnia [...] listopada 2020 r...

II SA/Wa 482/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

wniosku E. H. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa...
. postanawia -przywrócić termin do wniesienia zażalenia - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 15 stycznia 2009 r. odrzucił zażalenie E. H...

II SA/Wa 924/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-22

wniosku R. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 r...
[...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów zawierających dane wrażliwe funkcjonariusza postanawia przywrócić termin do złożenia wniosku...
1   Następne >   +2   6