Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II GZ 167/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-09

., Sygn. akt VI SA/Wa 1459/06 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi '[...]' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie...
sprzedaży. Wraz ze skargą strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Podniosła we wniosku, że zaskarżona decyzja nie została jej doręczona...

II GZ 166/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-09

., Sygn. akt VI SA/Wa 1458/06 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi '[...]' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie...
poza miejscem sprzedaży. Wraz ze skargą strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Podniosła we wniosku, że zaskarżona decyzja nie została...

II GZ 34/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-15

/Wa 1838/06 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi Sklepu Spożywczego '[...] Spółki Jawnej w Warszawie...
postanawia: zażalenie oddalić. Zaskarżonym postanowieniem odrzucono wniosek Sklepu Spożywczego '[...] Spółki Jawnej w Warszawie o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...

II GZ 32/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-15

/Wa 1836/06 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi Sklepu Spożywczego '[...]Spółki Jawnej w Warszawie...
postanawia: zażalenie oddalić. Zaskarżonym postanowieniem odrzucono wniosek Sklepu Spożywczego '[...] Spółki Jawnej w Warszawie o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...

II GZ 33/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-15

/Wa 1837/06 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi Sklepu Spożywczego '[...] Spółki Jawnej w Warszawie...
postanawia: zażalenie oddalić. Zaskarżonym postanowieniem odrzucono wniosek Sklepu Spożywczego '[...] Spółki Jawnej w Warszawie o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...

VI SA/Wa 4247/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

rodzaje działalności. Jednocześnie pismem z tej samej daty F. wystąpiła do KRRiT z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o udzielenie koncesji...
postanowiła przywrócić F. termin do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie koncesji i Przewodniczący KRRiT postanowieniem z [...] sierpnia 2010 r. uwzględnił...

II GZ 149/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-16

Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 978/05 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 maja 2006 r. odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

II GZ 121/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia 11 grudnia 2006 r., Nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji...
w Warszawie odmówił M. P. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia 11 grudnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie cofnięcia...

II SA 4162/01 - Wyrok NSA z 2003-02-11

Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych /Ojcowie Franciszkanie/ o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu stałego od skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej...
. pełnomocnik skarżącej wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w rozpoznawanej sprawie. W uzasadnieniu podał, że skarga została wniesiona w terminie, a ponieważ termin...

II GSK 3374/15 - Wyrok NSA z 2017-01-17

z KRS z dnia [...] czerwca 2010 r. z uzupełnieniem przedmiotu działalności gospodarczej Fundacji. Jednocześnie Fundacja wystąpiła do KRRiT z wnioskiem o przywrócenie terminu...
do uzupełnienia wniosku o udzielenie koncesji. Uchwałą z dnia [...] sierpnia 2010 r. KRRiT postanowiła przywrócić termin do uzupełnienia braków formalnych...
1   Następne >   +2   4