Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Rz 1854/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2002-02-08

Przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Zakładu...
nadpłaty w podatku od towarów i usług oraz z wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi i wniosku o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku:, 1...

I SA/Gd 848/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-04-24

Warunkiem koniecznym do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu w trybie art. 162 i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz...
czynności procesowej, to złożony wniosek o przywrócenie terminu nie powoduje wszczęcia postępowania w tym przedmiocie, a wniosek taki podlega ocenie w postępowaniu...

I SA/Wr 2109/01 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2002-01-31

Brzmienie przepisu art. 58 Kpa jednoznacznie wskazuje, iż przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może nastąpić, gdy spełnione zostaną wszystkie określone...
w nim przesłanki. W szczególności przywrócenie takie jest możliwe w sytuacji, gdy uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony. Jako kryterium przy ocenie winy w uchybieniu...

II SA/Wr 1329/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-01-08

Przywrócenie terminu w związku z jego uchybieniem nie jest dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Skoro przy ocenie winy przyjmuje...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 5 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na zawieszenie postępowania w sprawie...

III RN 115/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-11-14

osobiście w siedzibie organu odwoławczego dniu 19 lipca 2000 r., W skardze Joanna B. zawarła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi podając, że w okresie od dnia...
- Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 12 grudnia 2001 r. II SA 1744/00 oddalił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i odrzucił skargę...

III RN 140/01 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-09-20

Złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu sądowego od skargi na decyzję, bez równoczesnego uiszczenia tego wpisu, nie oznacza niedopuszczalności...
porządkowej na skutek nieuiszczenia przez skarżącą wpisu od wniesionej skargi we wskazanym terminie., W związku z powyższym skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Kr 3530/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-13

o przywrócenie terminu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Ferdynanda Ż. na postanowienie Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób...
o przywrócenie mu uchybionego terminy do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skarżący stwierdził, że w treści jego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy był zawarty...

II SA/Ka 1977/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-06-04

Budowlanego w K. z dnia 28 sierpnia 2000 r. (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie opróżnienia i wykwaterowania z budynku...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. We wniosku tym Elfryda T. podniosła, że decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odebrał jej mąż, gdyż ona...

I SA 797/01 - Wyrok NSA z 2002-07-02

lutego 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o nadanie licencji zawodowej - stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia...
; (...). Zaskarżonym postanowieniem z dnia 23 lutego 2001 r. (...) Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast odmówił Ryszardowi P. przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

I SA/Po 4666/01 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2002-05-24

jest niedopuszczalny. Z tego względu postanowiono jak w punkcie I sentencji., Skarżąca Spółka wniosła również o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu sądowego...
./, jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu należy dopełnić czynności, dla której określony był termin, co w niniejszej sprawie oznacza uiszczenie kwoty...
1   Następne >   +2   +5   10