Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 923/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-26

Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia 27 września 2019 r. nr [...] ; [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu...
przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym., Zaskarżone postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym., Organ egzekucyjny na podstawie...

I SA/Go 55/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-04-08

Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę w całości. Skarżący D.D. - dalej zwany Stroną, Skarżącym...
przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Celno- Skarbowego z dnia [...] czerwca 2019 r. w przedmiocie odmowy umożliwienia stronie...

II GZ 264/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-24

1498/19, odrzucił wniosek M. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia [...] lutego 2019 r...
elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, M. P. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na ww. decyzję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa...

I SA/Go 257/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-09-23

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia terminu...
Rolnictwa z [...] marca 2020 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania., Rozstrzygnięcie organu...

III SA/Wa 2422/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia o nałożeniu...
wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie NUS z [...] maja 2019 r., 5. Postanowieniem z [...] sierpnia 2019 r. DIAS stwierdził...

IV SA/Wa 450/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-17

[...] w [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania...
[...] w [...] wniosła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji Zarządu [...] z dni [...] marca 2016 r. nr [...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] postanowieniem...

I OSK 1884/18 - Wyrok NSA z 2020-01-21

w [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] kwietnia 2017 r., nr [...] , w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wyrok ten wydany został w następujących okolicznościach faktycznych...

II GZ 175/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-06

terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. W. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2019 r...
wniósł skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, nie wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do jej złożenia., W takim stanie sprawy Sąd I instancji...

III SO/Łd 1/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-07-09

niejawnym wniosku J. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. J. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia...
[...] nr [...] w przedmiocie naliczenia opłaty za depozyt broni p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z [...] Komendant Wojewódzki Policji w Ł...

II SA/Wa 2395/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-13

. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę I Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. Komendant Główny Policji (zwany dalej...
: 'KGP') postanowieniem z [...] sierpnia 2019r. nr [...] odmówił A. C. (zwany dalej: 'Skarżącym') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100