Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 40/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. po rozpoznaniu zażalenia G.R. na postanowienie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
maja 2016 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej) G.R. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowań zakończonych ww. decyzjami...

III SA/Łd 39/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. po rozpoznaniu zażalenia G.R. na postanowienie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
2016 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej) G.R. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowań zakończonych ww. decyzjami z dnia...

III SA/Łd 38/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej jako: 'k.p.a.') odmówił G. R. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania., W uzasadnieniu organ I instancji...
wskazał, że G.R. w dniu 23 maja 2015 r. (powinno być: 2016 r.) złożył w Biurze Powiatowym ARiMR w K. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie...

III SA/Łd 37/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej jako: 'k.p.a.') odmówił G.R. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania., W uzasadnieniu organ I instancji...
wskazał, że G.R. w dniu 18 maja 2015 r. złożył w Biurze Powiatowym ARiMR w K. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją...

I SA/Gl 780/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie uchylenia decyzji zmieniającej decyzję w sprawie podatku od nieruchomości za 2013...
: 'strona' lub 'skarżąca') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta M. (dalej 'organ I instancji') z dnia [...] nr [...] o odmowie uchylenia...

II SA/Kr 1116/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-06

[...] czerwca 2019 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesieni zażalenia I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
. ., Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 r., znak [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze - po rozpatrzeniu wniosku H. B. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na opisane wyżej...

I SA/Gl 299/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-24

Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
' lub 'strona skarżąca') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta R. (dalej jako: 'organ I instancji') z dnia [...] Nr [...], odmówiło...

I SA/Bk 382/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-09

Nadleśnictwa N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] (dalej: SKO). Następnie, w dniu [...] r., wniosło o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od ww. decyzji Wójta Gminy...

II SA/Kr 512/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-10

lutego 2019 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia skargę oddala. Postanowieniem z dnia 26 października 2018 r. (znak...
[...] odmówiło S. H. przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na powyższe postanowienie Starosty [...] z dnia 26 października 2018 r. (znak: [...])., W uzasadnieniu...

III SA/Łd 41/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

Powiatowego ARiMR wydał decyzję., W dniu 16 maja 2016 r. (data stempla pocztowego) skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie...
występując o przywrócenie terminu na złożenia wniosku o płatność, lecz postępowanie zostało umorzone i organ nie uwzględnił jego żądania. Skarżący wskazał, że biorąc...
1   Następne >   +2   +5   +10   100