Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1687/83 - Postanowienie NSA z 1983-11-07

nie wynika, aby skarga - datowana 11 sierpnia 1983 r. - oddana została wcześniej w urzędzie pocztowym, brak również wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
postanawia skargę odrzucić. Stosownie do art. 199 par. 1 Kpa skargę na decyzję organu administracji państwowej wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu...

I SA 1796/82 - Wyrok NSA z 1983-03-30

jej nieważność Naczelny Sąd Administracyjny'. , W dniu 16 października 1982 r. z upoważnienia Wojewody Olsztyńskiego powiadomiono Komitet Osiedlowy o przywróceniu terminu...
o zawieszeniu postępowania, przywróceniu terminu do wniesienia odwołania, cofaniu sprawy do organu I instancji itp. , W odpowiedzi na skargę z upoważnienia Wojewody...

SA/Wr 278/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-09-27

. , W dniu 27 kwietnia 1983 r. Wiktor J. nadesłał do Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę, wnosząc o przywrócenie ewentualnie przekroczonego...
terminu do jej wniesienia. Z nadesłanych załączników wynikało, że taką skargę skierował już w dniu 25 listopada 1982 r. za pośrednictwem Oddziału ZUS, jednak w dniu 20...

I SA 367/83 - Wyrok NSA z 1983-08-10

., położonej przy ul. B. nr 4. Na skutek żądania Lucyny i Bogumiła S. nakazania przywrócenia stanu poprzedniego ze względu na to, że wzniesienie budynku naruszyło ich prawa...
estetyczne, Naczelnik Miasta G. decyzją z dnia 9 listopada 1982 r. nr GT-8385/1/82 nakazał Lidii W. wykonać orzeczenie techniczne budynku i uzyskać pozwolenie na budowę w terminie...

III AZP 8/83 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1983-12-31

odwołania, a termin ten nie został im przywrócony, c/ decyzje wydane przez centralne organy administracji państwowej, np. przez ministra, kierownika urzędu centralnego /a strona...
postępowania przez organ drugiej instancji /organ odwoławczy/, b/ decyzje wydane przez organy pierwszej instancji, co do których upłynął termin do złożenia przez obie strony...