Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1180/07 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych p o s t a n a w i a 1) odroczyć rozpoznanie sprawy, 2...
jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia, o którym mowa w art. 162 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 60 ze zm...

II GZ 10/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi T. P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej...
w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tegoż Sądu z 9 marca 2007 r., oddalającym skargę T. P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu...

I FSK 184/07 - Wyrok NSA z 2008-02-06

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę E. K...
. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia 6 marca 2006 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku...

I SA/Wa 260/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-09

w W. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia [...] lipca 2001...
o przywrócenie terminu do jego wniesienia złożyły A. S., B. S., K. K., A. R., M. P. oraz S. S., Postanowieniem z dnia [...] września 2006 r. nr [...] Kolegium odmówiło przywrócenia...

II SA/Go 478/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-14

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.K. na postanowienie Wojewody z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia...
odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia 18 czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego 19 czerwca 2008 r. - k.5) reprezentujący skarżącą...

II SA/Sz 240/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-23

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia...
[...] nr [...] w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...

II SA/Kr 799/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-20

w [...] postanowieniem z dnia [...] r., sygn. akt: [...] orzekło o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania., Organ odwoławczy pismo M. K. z dnia 14 czerwca 2008 r...
. potraktował jako wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż zgodnie z art. 58 § 1 i 2 k.p.a....

I OZ 623/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia...
wniosła o przywrócenie terminu do złożenia skargi, a następnie pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. sprecyzowała, iż zwraca się z prośbą o potraktowanie jej wniosku z dnia 5 maja...

VI SA/Wa 2091/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-20

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...
i sposób diagnozowania obecności albo aktywności Corynebacterium diphteriae'., W dniu [...] sierpnia 2007 r. pełnomocnik zgłaszającego złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia...

II SA/Op 388/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-28

Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty związanej ze wzrostem wartości...
. S. jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...), nr (...), w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wydanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100