Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 279/00 - Postanowienie NSA z 2001-04-11

a warunkiem przywrócenia terminu jest uwiarygodnienie przez tę osobę stosowną argumentacją swojej staranności oraz faktu, że przeszkoda w zachowaniu terminu...
była od niej niezależna i istniała przez cały czas aż do wniesienia prośby o przywrócenie terminu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Kazimierza G...

I SA/Wr 676/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-08-03

Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, gdy strona /bądź jej pełnomocnik/ dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. O braku winy w niedopełnieniu obowiązku...
. sprawy ze skargi R. K. na postanowienie Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w J.-G. z dnia 4 lutego 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...

II SA/Wr 1744/00 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2001-12-12

Administracyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy udziale (...) wniosku Joanny B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewody O. z dnia 4...
stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia:, I. oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi;, II. odrzucić...

IV SA 2235/01 - Postanowienie NSA z 2001-09-11

to, że np. w sytuacji wyłącznego zawinienia strony w uchybieniu terminu trudno mówić o zasadności wniosku o przywrócenie terminu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
na rozprawie sprawy z wniosku Usługowego Przedsiębiorstwa H.-W. 'M.' Sp. z o.o. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

III SA 551/00 - Wyrok NSA z 2001-02-08

Siedmiodniowy termin do wniesienia prośby o przywrócenie terminu jest terminem prekluzyjnym, nie podlegającym przywróceniu. Zaskarżonymi dwoma postanowieniami z dnia 7...
lutego 2000 r. (...) Izba Skarbowa w W. odmówiła Adamowi P.:, 1. przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego W. z dnia 10 marca 1999 r...

SA/Sz 1518/99 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2001-01-10

do stanu zgodnego z prawem i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie postanawia:, I. oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi,, II. odrzucić skargę,, III...
. Do wniosku załączył skargę., Jerzy K. we wniosku o przywrócenie terminu podniósł, że w dniu 3 lipca 1999 r. została doręczona mu decyzja organu odwoławczego z dnia 30 czerwca 1999...

I SA 595/00 - Wyrok NSA z 2001-08-28

w W. na postanowienie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 23 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne...
Polska w W. przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu podniesiono, że decyzja (...) Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju...

II SA/Ka 574/01 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2001-08-08

obiektu budowlanego i budowli - w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi - postanawia:, 1. oddalić wniosek, o przywrócenie terminu...
., Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia tej opłaty został oddalony postanowieniem tego sądu z dnia 16 stycznia 2001 r. II SA/Ka 2066/00, które zostało doręczone...

I SA/Ka 2418/00 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2001-03-05

Przywrócenie uchybionego terminu ma charakter wyjątkowy i nastąpić może jedynie w przypadku, gdy łącznie spełnione zostaną wszystkie określone w nich przesłanki...
nałożenia kary porządkowej - postanawia odrzucić wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2000 r...

II SA/Po 54/01 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2001-06-01

do sądu administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2001 r. na rozprawie sprawy z wniosku Wiesława S. o przywrócenie terminu...
budowlanego postanawia - oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 20 lutego 2001 r. skarga Wiesława S. została odrzucona...
1   Następne >   +2   +5   10