Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1046/85 - Postanowienie NSA z 1986-02-26

1. odrzucić wniosek o zmianę-uchylenie postanowienia o odrzuceniu skargi., 2. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. Wpis w niniejszej sprawie...
cywilnych., Skoro zatem w takiej sytuacji wpis musi być uiszczony równocześnie z wniesieniem skargi, to wyłączona jest możliwość wnoszenia o przywrócenie terminu...

III ARN 27/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

przywrócenia terminu do uiszczenia opłat od skargi. Minister Sprawiedliwości nie zwalcza ustalenia, że skarżący wniósł opłatę sądową od skargi w dziesiątym dniu licząc...
poz. 110 ze zm./ i stwarzało przeszkodę do przywrócenia terminu do wniesienia opłaty sądowej /art. 168 par. 1 Kpc/, gdyby rzeczywiście w tym wezwaniu Przewodniczący...

SA/Gd 1401/85 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1986-03-19

1. oddalić wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu., 2. odrzucić skargę. Wniosek powyższy nie zasługuje na uwzględnienie., Zgodnie bowiem z art...
. 168 par. 1 Kpc w związku z art. 204 par. 2 Kpa dopuszczalnym jest przywrócenie terminu dla dokonania czynności procesowej, jeśli uchybienie terminowi spowodowane zostało...

SA/Po 1328/85 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 1986-02-17

odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia opłaty od skargi. Postanowieniem z dnia 31 stycznia 1986 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu...
skarżący wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty., Wniosek taki wobec treści art. 168 par. 1 Kpc nie zasługiwał na uwzględnienie...

III ARN 7/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

postanowienia, umarza postępowanie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi i przekazuje sprawę NSA OZ w Lublinie celem rozpoznania skargi. Postanowieniem z dnia 27...
. 199 par. 1 Kpa., Postanowieniem z dnia 30 października 1985 r. NSA oddalił wniosek Romana S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, albowiem stwierdził, że skarżący...

III ARN 24/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

i przywrócić (...) termin do wniesienia skargi na decyzję dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska (...) Urzędu Wojewódzkiego (...). Skarga skarżącej wpłynęła 10 dni...
niezwłocznego przesłania takiej skargi uzasadnia przywrócenie terminu do jej wniesienia'. To wskazuje, że ujemnych następstw swej opieszałości nie powinien był ten Sąd przerzucać...

SA/Po 49/86 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 1986-02-17

odmówić skarżącej przywrócenia terminu do złożenia skargi. Przewidziany w art. 199 par. 1 Kpa termin 30 dniowy do wniesienia skargi zachowany zostanie także wówczas...
-telekomunikacyjnym pod adresem wymienionego organu właściwego, chociażby następnie wpłynęła do niego już po upływie terminu zaskarżenia., W rozpoznawanej sprawie wystąpiło...

III ARN 22/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił wnioski skarżących o zmianę bądź uchylenie postanowienia z dnia 21 stycznia 1986 r. i o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...
nieruchomości, ponieważ skarżący w zakreślonym im terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania nie uiścili wpisu od skargi. Następnie postanowieniem z dnia 26 lutego 1986 r...

IV SA 767/86 - Wyrok NSA z 1986-12-16

nieważności decyzji zgodnie z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. , Nadmienić należy, że kwestie rozliczenia się z nakładów poczynionych na dzierżawionej nieruchomości i przywrócenia...
o wykonaniu dzierżawy oraz dokona w terminie jednego miesiąca rozbiórki wzniesionych na tym terenie obiektów bez prawa do odszkodowania. Podano także, iż rozstrzyganie...

III SA 1377/85 - Wyrok NSA z 1986-03-10

jego ojca. Ich wartość dla bibliofila jest bezcenna, a 'materialna sięga wielu setek tysięcy złotych'. W konsekwencji domagał się przywrócenia mu uprawnień strony...
do rozstrzygania o odmowie uznania za stronę. Przepis ten stanowi, że organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu...