Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 21/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-06-20

Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 9 listopada 1994 r. SA/Wr 1801/94, postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przywrócić termin. W dniu 27 października 1993 r...
nie podzielił tego poglądu, skarżący wnosi o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, gdyż mógł błędnie rozumieć treść art. 216 Kpa. Postanowieniem z dnia 9 listopada 1994 r...

SA/Ł 1009/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-08-03

. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w K. w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec...
odwołania, to i tak nastąpiło uchybienie terminu określonego w art. 58 par. 2 Kpa., Odwołanie, jak i wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, złożył on w dniu 18...

SA/Po 3923/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-02-16

o tym, że do uchybienia terminu doszło bez jej winy. Nie ulegało więc wątpliwość, że w ten sposób składała wnioski o przywrócenie terminu w rozumieniu art. 58 par. 1 Kpa., W świetle...
art. 59 par. 1 Kpa obowiązkiem organu było wydać postanowienie w przedmiocie przywrócenia bądź odmowy przywrócenia terminu., Należało mieć na uwadze, że termin wskazany...

III SA 1001/94 - Wyrok NSA z 1995-03-22

skargę w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia deklaracji VAT. Z dniem 4 maja 1993 r. rozpoczęła działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi...
. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o wyborze zwolnienia od podatku w roku 1993 złożyła za namową pracownika Urzędu Skarbowego w związku...

III SA 844/94 - Wyrok NSA z 1995-01-04

w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o wyborze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W dniu 29 grudnia 1993 r. S. K. T. S. złożyła w Urzędzie...
potraktował ten wniosek jako prośbę o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia., Trafnie Izba Skarbowa przyjęła, że wniosek ten nie mógł być załatwiony na podstawie...

SA/Gd 802/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-21

. Mimo to organ konsekwentnie odraczał płatność podatku z uwagi na złożenie przez skarżącego wniosku o przywrócenie terminu do złożenia żądania skierowania wyniku kontroli Urzędu...
przez skarżącego wniosku o przywrócenie terminu do złożenia żądania skierowania wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej na drogę postępowania w sprawach zobowiązań...

SA/Gd 1927/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-29

w ustawie, który jest terminem Prawa materialnego i nie mają do niego zastosowania przepisy art. 58-60 Kpa stanowiące o przywróceniu terminu dla dokonania określonej...
powinien przywrócić im termin do jego złożenia albowiem ich zdaniem w tym przypadku miał pełne zastosowanie przepis art. 58 par. 1 Kpa, stanowiący, że w razie uchybienia...

III SA 124/95 - Wyrok NSA z 1995-10-11

i jako taki nie powinien podlegać sankcjom. W związku z tym spółka wniosła o uchylenie decyzji Urzędu Skarbowego i przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu...
w odwołaniu wniosek dot. przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji ustalających podatek VAT za maj i czerwiec Izba Skarbowa uznała za bezprzedmiotowy z uwagi...

SA/Wr 139/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-10-04

z art. 14 ustawy VAT wystąpił o przywrócenie terminu do zarejestrowania umowy z zakresu budownictwa mieszkaniowego, przedkładając jednocześnie umowę nr 1/12/92 z dnia 16...
/., Urząd Skarbowy w J.G. dnia 6 listopada 1993 r. postanowił przywrócić termin do zarejestrowania umowy 1/12/92 z 16 grudnia 1992 r. bez aneksów, gdyż z przedstawionych...

SA/Po 3483/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-02-21

podatku, zobowiązany jest do jej zapłaty nawet wtedy, gdy nie podlegał opodatkowaniu. Nie wpłynął także do urzędu skarbowego żaden wniosek o przywrócenie terminu...
1   Następne >   3