Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1407/92 - Postanowienie NSA z 1992-09-03

odwołaniem, Ludwik W. wskazał przyczyny, dla których określony w cyt. rozporządzeniu termin nie został przez niego dotrzymany, wnosząc jednocześnie o przywrócenie tego terminu...
o przywrócenie terminu do złożenia przedmiotowego wniosku, stosownie do art. 58 par. 2 Kpa, należało zgłosić w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu...

SA/Gd 1323/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-02-14

, do których nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego /art. 58-60/ przewidujące możliwość przywrócenia terminy - przewidzianego przez prawo bądź...
po terminie /16 sierpnia/ doprowadziło do wydania decyzji odmawiającej zwolnienia od podatku., W odwołaniu od decyzji podatniczka wniosła o przywrócenie terminu do złożenia...

SA/Wr 128/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-17

wydanych wcześniej w tym samym postępowaniu administracyjnym; nie może również przywrócić stronie terminu do wniesienia odwołania. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił...
12 grudnia 1991 r. Odwołanie nie zawierało wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W tej sytuacji Wojewoda W-ki postanowieniem z dnia 8 stycznia 1992 r. nr SO...

SA/Ka 766/92 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-10-15

, można na wniosek poborowego przywrócić mu ten termin na zasadach określonych w art. 58 Kpa, o czym należy go poinformować, jeśli wyłoni się taka potrzeba. Naczelny Sąd...
, iż tylko Świadkowie Jehowy mogą ubiegać się o skierowanie do zastępczej służby wojskowej, i że w każdym razie należy przywrócić mu termin, jeśli przyjąć, że nastąpiło...

SA/Wr 455/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-07-03

o przywrócenie tego terminu., Na postanowienie to Ryszard S. złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnosząc o jego uchylenie jako niezgodnego z prawem. W uzasadnieniu...
Ryszarda S. na postanowienie Wojewody W-kiego z dnia 17 lutego 1992 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania i na podstawie art. 207 par...

III AZP 4/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-05-28

do przywrócenia jakiejś rzeczy lub stanu faktycznego do ich pierwotnej postaci. Przepis bowiem wymaga rozpatrzenia wyłącznie skutków prawnych i poddania ocenie...
'niemożliwości przywrócenia stanu poprzedniego', albowiem dotyczy ono restytucji naturalnej w znaczeniu gospodarczym i nie odnosi się do restytucji uprawnień. Praktyczna...

III AZP 8/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-02-27

administracyjny wyznaczy termin do złożenia tej uchwały. Sąd Najwyższy na poniższe pytania prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:, 1. czy uchwałą organów gminy, o jakiej...
wymienionej ustawy o samorządzie terytorialnym wyznaczyć odpowiedni termin na przedłożenie przez osobę reprezentującą gminę stosownej uchwały rady gminy potwierdzającej...

II SA 462/92 - Wyrok NSA z 1992-09-28

W razie uchybienia 14-dniowemu terminowi do zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej /art. 18 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej...
- Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ terminem zakończenia tej działalności określonym w decyzji administracyjnej o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej jest data...

II SA 1229/92 - Postanowienie NSA z 1992-11-06

Zarządu Zakładów Karnych z dnia 8 maja 1992 r. w przedmiocie delegowania do pełnienia służby bez określenia terminów delegacji. Kapral Artur K. decyzją Ministra Sprawiedliwości...
, że w decyzji Naczelnika nie określono terminu delegowania. Tak samo zresztą poprzednio delegowano go bezterminowo do pełnienia służby w Zakładzie Karnym w D. z dniem 24...

SA/Ka 457/92 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-06-24

', podał do wiadomości sąsiadów wnioskodawcy /w tym Anny K.-B./ w celu zgłoszenia uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni., Swoje zastrzeżenia podtrzymała Anna K.-B. w piśmie...
nr 38 poz. 229/ zakazano Pawłowi M. użytkowania pomieszczeń garażowych jako pomieszczeń warsztatowych w terminie do dnia 20 listopada 1991 r., a w terminie do dnia 15...
1   Następne >   2