Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 339/89 - Wyrok NSA z 1989-05-26

projektu technicznego budynku. Pismem z dnia 29 sierpnia 1988 r. Leszek S. zwrócił się bezpośrednio do Głównego Architekta Wojewódzkiego o przywrócenie mu terminu do wniesienia...
O. oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania'. Następnie jednak postanowieniem z dnia 4 listopada 1988 r. stwierdził, że odwołanie 'jest niedopuszczalne...

II SA 892-894/89 - Wyrok NSA z 1989-10-02

jednocześnie o przywrócenie terminu do wniesienia tego odwołania., Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki gruntami Urzędu Wojewódzkiego w K. postanowieniem z dnia 13 maja...
1988 r. oddalił wniosek Kopalni o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Gminy G. z dnia 24 grudnia 1987 r., po czym decyzją z dnia 13 maja 1988...

II SA 1177/89 - Wyrok NSA z 1989-11-17

tej ustawy wniósł o przywrócenie do pracy. W uzasadnieniu skargi stwierdził, że wypowiedzenie wycofał na prośbę kierownictwa Oddziału; zaproponowało mu ono nowe warunki płacowe...
. wypowiedział z zachowaniem powyższego terminu stosunek pracy, na co pracodawca w dniu 23 maja 1989 r. wyraził zgodę., Wprawdzie wypowiedzenie stosunku pracy...