Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 3288/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-02

[...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Warszawie oddala skargę Pismem z 21 lipca 2005 r. zatytułowanym 'Wniosek o przywrócenie terminu' pełnomocnik K.B. - adwokat A.S., skierował...

IV SA/Wr 50/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-20

k.p.a., odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu wskazało, że decyzją z dnia [...]r. Nr [...], wydaną na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 i art...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...]r. Podał, iż nie zachował terminu do wniesienia odwołania nie ze swojej winy, albowiem w okresie od dnia...

II SA/Ol 900/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie rozbiórki pawilonów handlowych - przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę. WSA/wyr.1...
- sentencja wyroku Postanowieniem z dnia '[...]'września 2006r. Nr '[...]' Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu wniosku L. K. o przywrócenie terminu...

III SA/Lu 607/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-04-11

§ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o przywrócenie terminu...
wymeldowania A. J. z pobytu stałego z lokalu przy ul. K. w L., stwierdzono niedopuszczalność przywrócenia terminu do wniesienia odwołania z powodu uchybienia terminu do złożenia...

II OSK 66/06 - Wyrok NSA z 2006-12-07

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 9 listopada...
., Nr [...], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy., Prezydent K...

III SA/Lu 416/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-07

. na postanowienie Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego 1) oddala skargę; 2...
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), po zapoznaniu się z prośbą K. G. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza z dnia...

I SA/Gl 1090/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-09-14

strony dotyczące opóźnienia w złożeniu odwołania, stanowią wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia to podatnik jako przyczynę powołał chorobę córki, która miała...
ostatecznie stwierdzając, że podatnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, lecz nie uprawdopodobnił braku winy w uchybieniu terminu...

I SA/Gd 817/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-01-10

2003 r. nr [...], [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Izba Skarbowa- Ośrodek Zamiejscowy postanowieniem z dnia 5...
czerwca 2003r. odmówiła E. S. przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 17 grudnia 2002r. określającej wysokość...

II GZ 160/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-20

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi T. K. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego...
postanowieniem oddalił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi., W motywach postanowienia Sąd...

III SA/Wa 1494/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-09

Izby Celnej w W. z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku...
. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, iż decyzją z [...] grudnia 2005 r. Naczelnik Urzędu Celnego w P. odmówił skarżącej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100